لینک های مفید
گاهنامه اکسیر
 
 
بانک جامع رشته ها
گزارش رشته ها(از سال 1390 تا 1395)
 نام  مقطع  عنوان
خواف کاردانی

راه اندازی کاردانی بهداشت عمومی خواف 93

راه اندازی کاردانی بهداشت عمومی 94

 قوچان  کاردانی پذیرش کاردانی تکنسین سلامت دهان قوچان94
کارشناسی

راه اندازی کارشناسی پیوسته پرستاری قوچان90

تمدید کارشناسی پیوسته  پرستاری قوچان91

کاشمر  کاردانی

راه اندازی کاردانی فوریت های پزشکی کاشمر89

پذیرش کاردانی تکنسین سلامت دهان کاشمر 94

کارشناسی

راه اندازی کارشناسی پیوسته پرستاری کاشمر 90

درگز کاردانی

راه اندازی کاردانی فوریت های پزشکی درگز 90

تمدید کاردانی فوریت های پزشکی درگز91

مشهد     کارشناسی پیوسته

اجرای کارشناسی پیوسته و ناپیوسته اتاق عمل، هوشبری، تکنولوژی، پرتوشناسی و علوم آزمایشگاهی86

کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتو درمانی87

راه اندازی کارشناسی پیوسته فناوری اطلاعات88

راه اندازی کارشناسی پیوسته گفتار درمانی88

راه اندازی کارشناسی پیوسته فیزیوتراپی89

تمدید کارشناسی پیوسته عمومی بهداشت90

راه اندازی کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ای92

پذیرش کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی95

کارشناسی ناپیوسته

راه اندازی کارشناسی ناپیوسته مدارک پزشکی88

راه اندازی کارشناسی ناپیوسته فوریت های پزشکی90

راه اندازی کارشناسی ناپیوسته فوریت های پزشکی91

تمدید کارشناسی ناپیوسته  فوریت های پزشکی91

راه اندازی کارشناسی ناپیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای91

کارشناسی ارشد

تأسیس کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی86

تأسیس کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه پرستاری87

راه اندازی کارشناسی ارشد آمار زیستی87

ادامه پذیرش کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی91

راه اندازی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی درعلوم پزشکی94

کارشناسی ارشد ناپیوسته

راه اندازی کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش بهداشت87

راه اندازی کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش پزشکی87

راه اندازی کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم تغذیه87

ادامه پذیرش کارشناسی ارشد ناپیوسته ژنتیک انسانی87

راه اندازی کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان88

راه اندازی کارشناسی ارشد ناپیوسته خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون88

راه اندازی کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی بهداشت محیط88

تمدید کارشناسی ارشد ناپیوسته آمار زیستی88

تمدید کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم تغذیه89

راه اندازی کارشناسی ارشد مجازی ناپیوسته آموزش پزشکی89

راه اندازی کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش پزشکی89

راه اندازی کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی90

راه اندازی کارشناسی ارشد ناپیوسته انفور ماتیک پزشکی90

تمدید کارشناسی ارشد ناپیوسته مجازی آموزش پزشکی90

راه اندازی کارشناسی ارشد ناپیوسته ویروس شناسی پزشکی91

راه اندازی کارشناسی ارشد ناپیوسته قارچ شناسی پزشکی91

تمدید کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش پزشکی91

تمدید کارشناسی ارشد ناپیوسته انفورماتیک پزشکی91

تمدید کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی91

راه اندازی کارشناسی ارشد ناپیوسته مشاوره در مامایی92

ادامه پذیرش کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی92

راه اندازی کارشناسی ارشد ناپیوسته اقتصاد بهداشت93

راه اندازی کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری سالمندی93

راه اندازی کارشناسی ارشد ناپیوسته قارچ شناسی پزشکی93

راه اندازی کارشناسی ارشد ناپیوسته مجازی آموزش جامعه نگر در نظام سلامت93

راه اندازی کارشناسی ارشد ناپیوسته بهداشت و ایمنی مواد غذایی94

راه اندازی کارشناسی ارشد ناپیوسته تکنولوژی گردش خون94

راه اندازی کارشناسی ارشد ناپیوسته فناوری اطلاعات سلامت95

راه اندازی کارشناسی ارشد ناپیوسته فناوری تصویربرداری پزشکی95

راه اندازی کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیوتراپی95

دکترای تخصصی

راه اندازی تکمیلی تخصصی سگمان قدامی وسگمان خلفی (ویتره ورتین)72

راه اندازی تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) جراحی عروق75

راه اندازی تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) اندویورولوژی85 

دستیاری تخصصی روانپزشکی86

دستیاری تخصصی بیماری های قلب و عروق 

راه اندازی دستیاری فوق تخصصی کلیه اطفال87

راه اندازی دکتری تخصصی کنترل دارو87

راه اندازی دکتری تخصصی نانوفناوری دارویی87

دستیاری تخصصی جراحی عمومی87

ادامه برگزاری دستیاری زنان و زایمان87

تأسیس دکتری تخصصی فیزیولوژی87

راه اندازی دکتری تخصصی آمار زیستی87 

دستیاری فوق تخصصی جراحی کودکان87

راه اندازی دکتری تخصصی انفورماتیک پزشکی88

راه اندازی دکتری تخصصی باکتری شناسی88

دستیاری فوق تخصصی غدد درون ریز و متابولیسم88

راه اندازی دستیاری تخصصی پزشکی اجتماعی88

راه اندازی دستیاری تخصصی طب اورژانس88

دستیاری فوق تخصصی کلیه اطفال88

دستیاری فوق تخصصی جراحی قلب و عروق88

دستیاری تخصصی بیهوشی88

دستیاری تخصصی پرتودرمانی88

دستیاری تخصصی بیماری های عفونی و گرمسیری88

ادامه برگزاری دستیاری تخصصی زنان و زایمان88

تمدید دستیاری فوق تخصصی روماتولوژی بالغین88

تمدید دستیاری فوق تخصصی ریه بالغین88

تمدید دستیاری تخصصی بیماری های پوست88

تمدید دکتری تخصصی بهداشت باروری88

تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) تروما در جراحی عمومی89 

راه اندازی دستیاری فوق تخصصی اعصاب اطفال89

راه اندازی دکتری تخصصی فارماکوگنوزی89

راه اندازی دکتری تخصصی طب سنتی ایرانی89

راه اندازی دکتری تخصصی داروسازی سنتی89

راه اندازی دکتری تخصصی زیست فناوری پزشکی89

راه اندازی دکتری تخصصی پزشکی مولکولی89

راه اندازی دکتری تخصصی پژوهشی در مرکز تحقیقات ایمونولوژی89

راه اندازی دکتری تخصصی پژوهشی در مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی89

راه اندازی دکتری تخصصی پژوهشی در مرکز تحقیقات سم شناسی پزشکی89

راه اندازی دکتری تخصصی پژوهشی در مرکز تحقیقات نانوفناوری89

دستیاری فوق تخصصی جراحی اطفال89

دستیاری تخصصی بیماری های مغز و اعصاب89

تمدید دستیاری تخصصی گوارش بالغین89

تمدید دستیاری تخصصی گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن89

تمدید دستیاری فوق تخصصی جراحی قلب و عروق89

تمدید دستیاری تخصصی چشم پزشکی89

تمدید دستیاری تخصصی بیماری های پوست89

تمدید دستیاری تخصصی رادیولوژی89

تمدید دستیاری تخصصی پزشکی اجتماعی89

تمدید دستیاری تخصصی زنان و زایمان89

تمدید دکتری تخصصی انفورماتیک پزشکی89

ادامه پذیرش دستیاری تخصصی گوش و حلق و بینی89

راه اندازی تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) انکولوژی زنان90

راه اندازی دکتری تخصصی پژوهشی مرکز تحقیقات دندانپزشکی90

تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) اینترونشنال کاردیولوژی90

افزایش ظرفیت پذیرش دکتری تخصصی پژوهشی مرکز تحقیقات ایمونولوژی90

افزایش ظرفیت پذیرش دکتری تخصصی پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی90

برگزاری دکتری تخصصی پژوهشی در مرکز تحقیقات علوم دارویی90

تمدید دستیاری تخصصی جراحی عمومی90

تمدید دستیاری تخصصی روانپزشکی90

تمدید دستیاری تخصصی زنان و زایمان90

تمدید دستیاری فوق تخصصی نوزادان90

راه اندازی تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) مراقبت های ویژه91

دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سم شناسی بالینی و مسمومیت ها91

تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) بیهوشی کودکان91

راه اندازی دستیاری فوق تخصصی جراحی پلاستیک و ترمیمی و سوختگی91

راه اندازی دستیاری تخصصی طب کار91 

دستیاری فوق تخصصی غدد درون ریز و متابولیسم کودکان91

دستیاری تخصصی جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی91

افزایش ظرفیت پذیرش دکتری تخصصی پژوهشی مرکز تحقیقات نانوفناوری91

تمدید دستیاری تخصصی آسیب شناسی91

تمدید دستیاری تخصصی داخلی91

تمدید دستیاری فوق تخصصی جراحی کودکان91

راه اندازی تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) نازایی92

راه اندازی دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) بینی و سینوس (راینولوژی)92

راه اندازی تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) جراحی سر و گردن92

دستیاری فوق تخصصی کلیه کودکان92 

راه اندازی دکتری تخصصی شیمی دارویی92

راه اندازی دکتری تخصصی بینایی سنجی92 

دستیاری تخصصی روانپزشکی92

دستیاری تخصصی طب اورژانس92

تمدید دستیاری تخصصی زنان و زایمان92

تمدید دکتری تخصصی کنترل دارو92

تمدید دکتری تخصصی پزشکی مولکولی92

تمدید دکتری تخصصی داروسازی سنتی92

راه اندازی دستیاری فوق تخصصی گوارش کودکان93

تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) استرابیسم93

تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) انکولوژی زنان93

راه اندازی دستیاری فوق تخصصی خون و سرطان بالغین93

راه اندازی دستیاری فوق تخصصی روانپزشکی کودک و نوجوان93

راه اندازی دکتری تخصصی ژنتیک پزشکی93

راه اندازی دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی93

موافقت قطعی دستیاری تخصصی چشم پزشکی93

موافقت قطعی دستیاری تخصصی زنان و زایمان93

تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) قرنیه93

تمدید دکتری تخصصی کنترل دارو93

راه اندازی دکتری تخصصی آمار زیستی94

راه اندازی دستیاری تخصصی پزشک خانواده94

تمدید دکتری تخصصی فارماکوگنوزی94

تمدید دکتری تخصصی داروسازی سنتی95

راه اندازی دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت95

دستیاری فوق تخصصی نوزادان

 
     
     
  نشانی: مشهد، خیابان دانشگاه، ساختمان قرشی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی  
     
  تلفن: 05138420305  
     
  نمابر: 05138420305  
     
  ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  
     
  کانال پیام رسان بله: ble.im/join/ZDIwMjVmOG  
     
 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.