لینک های مفید
گاهنامه اکسیر
 
 

معرفی واحد برنامه ریزی :

واحد برنامه ريزي مرکز مطالعات و توسعه آموزش با همكاري اعضاء هيات علمي و كارشناسان دانشگاه و با استفاده از يافته‌هاي پژوهش‌هاي آموزشي در باره چگونگي بهبود كيفيت آموزشي و به كار بردن برنامه ريزي در نظام آموزشي، به بازانديشي، بازسازي و بازآفريني اين نظام مي پردازد. لذا براي نيل به اين اهداف فعاليت‌هاي خود را عمدتا در محورهاي زير متمركز نموده است :

ارتقا سطح مهارتهاي برنامه ريزي آموزشي (تدوين طرح دوره، طرح درس و . . .) در اعضا هيئت علمي با برگزاري کارگاه هاي مرتبط و ارائه مشاوره.

مشارکت در تدوين و بازنگري برنامه‌هاي آموزشي در سطوح مختلف (به ويژه برنامه درسي=Course Planو طرح درس=lesson plan) رشته ها و مقاطع مختلف

ارتقا سطح مهارتهاي آموزشي و ارزشيابي اعضاء هيات علمي دانشگاه از طريق برگزاري كارگاه‌هاي مرتبط و ارائه مشاوره ‌هاي فردي و گروهي

ارائه مشاوره به دانشجويان در زمينه روش‌هاي نوين ياددهي و يادگيري، برنامه ريزي آموزشي و پژوهش هاي مرتبط

مشاركت در تدوين و بازبيني برنامه‌هاي آموزشي براي راه اندازي رشته‌هاي جديد در دانشگاه

پيگيري و هدايت روند تصويب و ارتقا برنامه ها و دوره هاي آموزشي در سطوح و مقاطع مختلف در دانشگاه

توسعه روشهاي نوين سنجش و ارزشيابي دانشجويان و ارائه مشاوره به اساتيد و گروه هاي آموزشي در اين مورد و برگزاري کارگاه

هدايت پروژه اعتبار بخشي برنامه هاي آموزشي (مورد تاكيد وزارت متبوع) و مشاركت در تدوين و اجراي فرآيند ارزشيابي دروني و بيروني

انجام مطالعات كاربردي در زمينه ارتقا و توسعه روشهاي نوين آموزش و ارزشيابي و موضوعات كاربردي در آموزش نظير تئوريهاي نوين يادگيري- مهارت هاي ارتباطي- نياز سنجي آموزشي و . . .

همچنين از وظايف خطير مركز توسعه به منظور تقويت مهارتهاي برنامه ريزي درسي و بهبود كيفيت مواد ياددهي، يادگيري، ارزيابي يادگيري دانشجويان و كارآيي آموزش مي باشد كه اين وظايف از طريق كميته برنامه ريزي درسي و بازنگري دورس انجام مي گيرد. كه اهداف آن عبارتند از :

• بهبود برنامه درسي

• انطباق برنامه هاي درسي با نيازهاي جامعه

• انطباق برنامه هاي درسي با وظايف آينده دانشجويان

مقدمه ای بر مفاهیم برنامه درسی و برنامه ریزی درسی :

رشد و توسعه هر جامعه، در کليه ابعاد اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي درگرو نيروي انساني آن است. در اين ميان، آموزش از عوامل اساسي در تربيت نيروي انساني در رشته های مختلف به شمار مي رود. آموزش فرايندي است که به تغيير رفتار و ايجاد مجموعه اي از دانش، تفکر، نگرش ها و ارزشها و مهارتهاي مي انجامد. یکی از اقدامات موثر در ارتقاء کیفیت آموزش، برنامه ریزی درسی است (1، 2) آموزش اثربخش مستلزم برنامه ريزي درسي است(3). و هر گونه آموزشی، هنگامي موفق خواهد بود که هدف يا اهداف آموزشي مشخص و مطلوبي را دنبال کند و مبتني بر اصول، فنون و مهارتهاي برنامه ريزي درسي باشد.

 تعریف برنامه درسی و برنامه ریزی درسی:

 بطور کلي برنامه به مفهوم عام عبارتست از "طرح و نقشه” و برنامه درسي نيز به معناي"طرح و نقشه آموزش" است. از برنامه ریزی درسي تعاریف متعددي ارائه شده است از جمله:

 نيکلس و نيکلس: برنامه ريزي فرصتهاي يادگيري جهت ايجاد تغييرات خواسته شده در دانشجویان و ارزيابي ميزان ايجاد اين تغييرات(4). 

(اورنشتين و هانکينز: " برنامه درسي را مي توان به عنوان نقشه اي براي عمل يا سندي کتبي دانست که شامل راهبردهاي جهت رسيدن به هدفها و مقاصد مورد نظر مي شود" (5).

پيش بيني و تهيه فرصتهای يادگيري براي جمعيتي مشخص به منظور نيل به آرمانها و هدفهاي آموزشی تحت رهبري و هدايت نظام آموزشي (6).

 عناصر برنامه درسی:

برنامه درسي شامل عناصر مختلفي است که توسط صاحبنظران و متخصصان اين رشته به طور متفاوت ذکر شده تا آنجا که گودلد (Goodlad) و کلاين (Klein) برنامه درسي را متشکل از 9 عنصر مي دانند:

اهداف و مقاصد، محتوا، مواد و منابع،‌ فعاليتها، راهبردهاي تدريس، ارزشيابي، گروهبندي، زمان و فضا (7). ولي در غالب موارد 4-5 عنصر اصلي مورد توجه قرار مي گيرند که عبارتند از: هدف، محتوا، روش و ارزشيابي

 اشکال برنامه ريزي درسي:

برنامه ريزي درسي در اشکال مختلف از جمله تدوين کوريکولوم، طرح دوره و طرح درس تجلي مي يابد. بين اين واژه ها و عناصر تشکيل دهنده آن، همپوشاني زيادي ديده مي شود بسياري از افراد تفکيک خاصي بين اين اشکال برنامه قائل نمي شوند و به همين دليل در بسياري از موارد اين واژه ها را بجاي يکديگر به کار مي گيرند. اما در دانشگاه علوم پزشکي مشهد کوريکولوم به برنامه آموزشي (درسي) يک رشته در يک مقطع مشخص اطلاق مي شود. و طرح دوره به برنامه درسي مدرس يک درس در طول يک دوره يا ترم اطلاق مي شود و طرح درس به برنامه درسي مدرس براي يک يا چند درس اطلاق مي شود.

 مراحل برنامه ریزی درسی:

برنامه ريزي درسي مستلزم انجام حداقل3 گام طراحي برنامه، اجراي برنامه و ارزشيابي برنامه مي باشد(8). برنامه درسي در هر يک از سطوح از جمله براي يک رشته و يا تدريس درس مشخصي در طول ترم، مستلزم طي کردن اين سه مرحله است. قبل از هر گونه آموزشي، ابتدا طراحي انجام مي شود. يعني هر يک از عناصر درس مورد تصميم گيري قرار مي گيرد. حاصل مرحله طراحی معمولا در قالب برنامه آموزشي (کوريکولوم، طرح دوره يا طرح درس) تنظيم مي شود. مرحله دوم مستلزم ايجاد شرايط و دقت نظر جهت اجراي آموزش، حتي الامکان منطبق با طرح مورد نظر است گرچه گاه لازم است بر حسب نياز در حين اجرا نيز تاحدودي به تغيير و تنظيم طرح پرداخت. در مرحله سوم چگونگي کيفيت برنامه و يا هر يک از اجزا و عناصر آن بر حسب نتايج با تاکيد بر هدفهاي آموزشي مورد بررسي، قضاوت و ارزشيابي قرار مي گيرد. عدم توجه لازم به هريک از اين مراحل مي تواند از ميزان اثربخشي آموزش در يک دوره بکاهد، چنانکه انجام اين مراحل و استفاده از نتايج و بازخورد ارزشيابي مي تواند در ارتقاي کيفيت برنامه در ادامه دوره و يا دوره هاي مشابه موثر واقع شود.

رشته مقطع :

چک لیست - Word

چک لیست - Pdf

فرم تقاضا برای تأسیس رشته تحصیلی – (فرم شماره 1)

فرم درخواست راهاندازي دورههاي جديد تكميلي تخصصی – (فرم شماره 2)

فرم درخواست ایجاد برنامه های آموزشی – (فرم شماره 3)

فرآیند - Word

فرآیند - Pdf

 

 

مفاهیم کوریکولوم :

تعریف کوریکولوم : همانطور که ذکر شد حاصل مرحله طراحی برنامه معمولا در قالب يکي از اشکال برنامه آموزشي از جمله کوريکولوم تنظيم مي شود. برنامه درسي (کوريکولوم) را مي توان به صورت زير تعريف کرد: طرح و نقشه اي است از آنچه بايد تحت نظر مرکز آموزشي در طي دوره تحصيلي ياد گرفته شود. اين طرح شامل اهداف، محتوا، استراتژيهاي ياددهي- يادگيري، فعاليتها و تجربيات يادگيري دانشجويان، مي گردد.

اهمیت کوریکولوم : کوريکولوم رشته اساس آموزش در يک رشته را تشکيل مي دهد. زيرا کوريکولوم، طرح آموزش در يک رشته است و در شکل بخشيدن به يادگيري نقش اساسي دارد اگر قرار است آموزشي مبتني بر اصول علمي باشد لازم است از کوريکولوم (طرحي دقيق که بر اساس اصول علمي تنظيم شده)، برخوردار باشد.

اهميت و ضرورت برنامه آموزشي يک رشته را مشابه طرح و نقشه ساختماني دانسته اند. درست همان طور که يک مهندس ساختمان پيش از ساختن يک بنا به تهيه نقشه آن مي پردازد، ارائه دهندگان يک رشته آموزشي نيز بايد يک نقشه آموزشي براي آن رشته در يک مقطع خاص، طراحي نمايد. اين نقشه طي فرايندي تعاملي تجزيه و تحليل مي شود که در آن اهداف، محتوا، راهبردهاي آموزشي و ارزشیابی انتخاب مي شود. تفکر و تصميم گيري در مورد هر يک از عناصر برنامه آموزش و آموزش و ارتباط آنها با يکديگر و تنظيم طرح و نقشه اي سنجيده مبتني بر اصول و فنون بيان شده مرتبط با عناصر برنامه درسي مي تواند فوايد و مزايدي را به دنبال داشته باشد عمده ترين محاسن تنظيم برنامه آموزشي قبل از اقدام به آموزش در يک رشته عبارتند از:

مورد نظر قراردادن مجموعه هدفهاي لازم براي يک رشته.

انتخاب محتوا و روش های متناسب با اهداف

تنظيم ترتيب و توالي در ارائه محتوا و انجام فعاليتها

پيشگيري از فراموشي در ارائه مطالب و فعاليتهاي ضروري در يک رشته

در نتيجه اثربخشي آموزش و يادگيري

کمک به قضاوت و ارزشيابي از آموزش در يک دوره

همچنين برنامه ريزي درسي (تنظيم برنامه اموزشي) و تهيه طرح و نقشه علمي براي آموزش در يک رشته و ارائه آموزش مبتني بر برنامه ريزي، اقدامات آموزشي را با تفکر، آينده نگري و حل مشکل مبتني بر اصول و روشها علمي، همراه مي سازد و کليه فعاليتهاي را در مسير اهداف از پيش تعيين شده سوق مي دهد و نهايتا انجام صحيح آن موجب افزايش کارايي و اثربخشي آموزش در يک رشته خواهد شد.

تعريف نظري برنامه درسي (کوريکولوم) : برنامه درسي را مي توان به عنوان نقشه اي براي عمل يا سندي کتبي دانست که شامل راهبردهاي جهت رسيدن به هدفها و مقاصد مورد نظر مي شود".(5).

تعريف عملياتي کوريکولوم : به برنامه آموزشي تدوين شده براي يک رشته در يک مقطع تحصيلي اطلاق مي شود.

بانک جامع کوریکولوم ها (بانک جامع کوریکولوم بر اساس آخرین اطلاعات اخذ شده از اداره آمار در خصوص رشته های موجود دانشگاه علوم پزشکی مشهد در 6ماهه اول سال تحصیلی 95-94 تنظیم شده است، بدیهی است تغییرات احتمالی آتی متعاقباً در بانک اعمال خواهد شد)

مرکز آموزش فوریت های پزشکی درگز

کاردانی

رشته فوریت های پزشکی-دوره کاردانی

مجتمع آموزش عالی سلامت کاشمر

کاردانی

رشته فوریت های پزشکی-دوره کاردانی

رشته تکنسین سلامت دهان(دوره کاردانی)

کارشناسی

رشته پرستاری-دوره کارشناسی پیوسته

مجتمع آموزش عالی سلامت خواف

کاردانی

رشته بهداشت عمومی در گرایش های مبارزه با بیماری ها و بهداشت خانواده-دوره کاردانی

مجتمع آموزش عالی سلامت قوچان

کاردانی

رشته تکنسین سلامت دهان-دوره کاردانی

کارشناسی

رشته پرستاری-دوره کارشناسی پیوسته

پژوهشکده بوعلی

دکتری

دوره دکتری تخصصی پژوهشی با عنوان جدید دکتری پژوهشی

Postdoc

آیین نامه تشکیل دوره های تحقیقاتی پسادکتری(Potdoc)

دانشکده بهداشت مشهد

کارشناسی ارشد

رشته مهندسی بهداشت محیط-دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

رشته آمار زیستی-دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

رشته آموزش بهداشت-دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

رشته اقتصاد بهداشت-دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی-دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

کارشناسی

رشته بهداشت حرفه ای-دوره کارشناسی پیوسته

رشته بهداشت محیط-دوره کارشناسی پیوسته

رشته بهداشت عمومی-دوره کارشناسی پیوسته

رشته بهداشت محیط-دوره کارشناسی ناپیوسته

رشته بهداشت حرفه ای-دوره کارشناسی ناپیوسته

رشته بهداشت عمومی-دوره کارشناسی ناپیوسته

دانشکده دندان پزشکی مشهد

فلوشیپ

دوره تکمیلی تخصصی دندانپزشکی بیمارستانی کودکان

تخصصی

دوره تخصصی رشته بیماری های دهان و فک و صورت

دوره تخصصی رشته دندانپزشکی کودکان

دوره تخصصی رشته اندودانتیکس

دوره تخصصی رشته آسیب شناسی دهان و فک و صورت

دوره تخصصی رشته پریودانتیکس

دوره تخصصی رشته پروتزهای دندانی

دوره تخصصی رشته رادیولوژی دهان و فک و صورت

دوره تخصصی رشته دندانپزشکی ترمیمی

عمومی

دوره دکتری عمومی دندانپزشکی

دانشکده داروسازی مشهد

Ph.D

دوره دکتری تخصصی(PhD) رشته داروسازی سنتی

دوره دکتری تخصصی(PhD) رشته کنترل دارو

دوره دکتری تخصصی(PhD) رشته نانوفناوری دارویی

دوره دکتری تخصصی(PhD) رشته فارماکوگنوزی

دوره دکتری تخصصی(PhD) رشته فارماسیوتیکس

دوره دکتری تخصصی(PhD) رشته سم شناسی

دوره دکتری تخصصی(PhD) رشته شیمی دارویی

دوره دکتری تخصصی(PhD) رشته زیست فناوری دارویی

دکتری عمومی

دوره دکتری عمومی رشته داروسازی

کارشناسی ارشد

دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته سم شناسی

دانشکده پرستاری و مامایی مشهد

Ph.D

دوره دکتری تخصصی(PhD) رشته بهداشت باروری

دوره دکتری تخصصی(PhD) پرستاری

کارشناسی ارشد

دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته مامایی

دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته مشاوره در مامایی

دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته روان پرستاری

دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش پرستاری

دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته پرستاری(داخلی-جراحی)

دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته پرستاری کودکان

دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری سلامت جامعه

دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته پرستاری سالمندی

دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته پرستاری مراقبت های ویژه نوزدان

دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته پرستاری مراقبت های ویژه

کارشناسی

دوره کارشناسی پیوسته رشته هوشبری

دوره کارشناسی پیوسته رشته مامایی

دوره کارشناسی پیوسته رشته اتاق عمل

دوره کارشناسی پیوسته رشته پرستاری

دوره کارشناسی ناپیوسته رشته فوریت های پزشکی

دوره کارشناسی ناپیوسته رشته هوشبری

دوره کارشناسی ناپیوسته رشته مامایی

دوره کارشناسی ناپیوسته رشته اتاق عمل

کاردانی

دوره کاردانی رشته فوریت های پزشکی

دانشکده پزشکی مشهد

فوق تخصصی

بزرگسالان

بیماری های قلب و عروق

گوارش و کبد بالغی

جراحی عروق

جراحی قفسه صدری

مراقبت های ویژه

جراحی پلاستیک و ترمیمی و سوختگی

روماتولوژی

غدد درون ریز و متابولیسم

ایمونولوژی و آلرژی بالینی

جراحی قلب

خون و سرطان بالغین

نفرولوژی

بیماری های ریه

کودکان

مغز و اعصاب

غدد درون ریز و متابولیسم

جراحی

کلیه

روانپزشکی کودک و نوجوان

روماتولوژی

قلب

گوارش

خون و سرطان

عفونی

ریه

طب نوزادی و پیرامون تولد

فلوشیپ

بیهوشی قلب

بیهوشی کودکان

چشم پزشکی کودکان و انحراف چشم

اکوکاردیوگرافی

اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسال

جراحی درون بین(لاپاراسکوپی)

مراقبت های ویژه کودکان

اتولوژی و نورواتولوژی

رینولوژی

اوروانکولوژی

اندویورولوژی

بیماری های قرنیه و خارج چشمی

جراحی سروگردن

نازایی(IVF)

انکولوژی زنان

سم شناسی بالینی و مسمومیت ها

ویتره و رتین

تخصصی بالینی

رادیولوژی(اهداف و ضوابط)

بیماری های مغز و اعصاب

بیهوشی

چشم پزشکی

بیماری های قلب و عروق

جراحی مغز و اعصاب

کودکان

ارتوپدی

پزشک خانواده

پزشکی هسته ای

رادیوتراپی

طب اورژانس

ارولوژی

بیماری های داخلی

جراحی گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

جراحی عمومی

بیماری های عفونی و گرمسیری

پاتولوژی

پزشکی اجتماعی

بیماری های پوست

زنان و زایمان

روانپزشکی

طب کار

Ph.D- MD.PhD

فیزیک پزشکی

ژنتیک پزشکی

انفورماتیک پزشکی

علوم تشریحی

فارماکولوژی

بیوشیمی بالینی

فیزیولوژی

ایمنی شناسی پزشکی

علوم تغذیه(MD.PhD)

پزشکی مولکولی

زیست فناوری پزشکی

دکتری حرفه ای- پزشکی عمومی

پزشکی عمومی

باکتری شناسی پزشکی

بازنگری کوریکولوم کارآموزی(داخلی- جراحی- کودکان- زنان و زایمان- روانپزشکی) و حداقل توانمندی دانش آموختگان

بازنگری کوریکولوم کارورزی(داخلی- جراحی- کودکان- زنان و زایمان- روانپزشکی) و کارآموزی بهداشت و پزشکی اجتماعی

بازنگری کار آموزی(قلب- رادیولوژی- نورولوژی- گوش و گلو و بینی- چشم- عفونی) و کارورزی(قلب- بهداشت و پزشکی اجتماعی- طب اورژانس- عفونی)

بازنگری کار آموزی( ارتوپدی- اخلاق پزشکی- پوست- اورولوژی)

کارشناسی ارشد و MPH

آموزش پزشکی

انگل شناسی پزشکی

بهداشت و ایمنی غذایی

ژنتیک انسانی

ایمنی شناسی پزشکی

خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

علوم تغذیه

پزشک خانواده(MPH)

ویروس شناسی پزشکی

آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

بیوشیمی بالینی

فیزیک پزشکی

قارچ شناسی پزشکی

انفورماتیک پزشکی

میکروب شناسی پزشکی

علوم تشریحی

فیزیولوژی

زیست فناوری پزشکی

دانشکده پیراپزشکی مشهد

Ph.D

بینایی سنجی

کارشناسی ارشد

بینایی سنجی

کارشناسی

علوم آزمایشگاهی پیوسته

علوم آزمایشگاهی ناپیوسته

بینایی سنجی

فیزیوتراپی پیوسته

مدارک پزشکی ناپیوسته

تکنولوژی پرتو شناسی پیوسته

تکنولوژی پرتوشناسی ناپیوسته

فناوری اطلاعات سلامت

گفتاردرمانی

دانشکده طب سنتی مشهد

Ph.D

دوره دکتری تخصصی(PhD) رشته طب سنتی ایرانی

 

کوریکولوم های جدید مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

نام کوریکولوم

مقطع

رشته مهندسی بافت

دکتری تخصصی(Ph.D)

رشته آینده پژوهی سلامت

دکتری تخصصی(Ph.D)

رشته سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

دکتری تخصصی(Ph.D)

رشته علوم سلولی کاربردی

دکتری تخصصی(Ph.D)

رشته زیست مواد دندانی

دکتری تخصصی(Ph.D)

رشته داروسازی هسته ای

دکتری تخصصی(Ph.D)

رشته سلامت و ترافیک

کارشناسی ارشد ناپیوسته

رشته مدیریت پرستاری

کارشناسی ارشد ناپیوسته

رشته ژورنالیسم پزشکی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

رشته مهندسی بهداشت محیط-مدیریت کیفیت هوا

کارشناسی ارشد ناپیوسته

رشته هوشبری

کارشناسی پیوسته

 

اسناد بالادستی :

کنسرسیوم دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اهداف کلی و کمی بخش سلامت درششمین برنامه توسعه کشور

برنامه آموزش عالی حوزه سلامت

راهبرد گسترش جغرافیایی آموزش عالی سلامت

چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی

طرح راد

بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

نقشه جامع علمی سلامت کشور

 

 

 

 
     
     
  نشانی: مشهد، خیابان دانشگاه، ساختمان قرشی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی  
     
  تلفن: 05138420305  
     
  نمابر: 05138420305  
     
  ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  
     
  کانال پیام رسان بله: ble.im/join/ZDIwMjVmOG  
     
 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.