دکتر رضا پروانه

معاون اجرایی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

روزهای حضور در EDC


شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه
در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
می باشد.