ارتباط مستقیم با مدیر EDC


شما می توانید پیشنهادها و درخواست های خود را مستقیماً به مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ارائه دهید و سپس با استفاده از کدرهگیری، پاسخ مدیر EDCرا پیگیری نمایید.