کتابخانه اختصاصی واحد پژوهش در آموزش


Achieving Excellence in Medical Education
Basics In Medical Education

Health Promotion in Medical Education: From Rhetoric to Action
ISBN-13978-0857293060
Edition 2nd
Publisher Springer
Publication date June 17, 2011
by Zubair Amin (Author), Hoon Eng Khoo (Author)
ISBN-13978-9812835383
Edition Second
Publisher World Scientific
Publication date February 11, 2009
by Ann Wylie (Author), Tangerine Holt (Author)
ISBN-13978-1138446052
Edition 1st
Publisher CRC Press
Publication date July 6, 2016
مطالعه  مطالعه مطالعه

International Handbook of Interpretation in Educational Research

International Handbook of Research in Medical Education
Introduction to Research in Education

by Paul Smeyers (Editor), David Bridges (Editor), Nicholas C. Burbules (Editor), Morwenna Griffiths (Editor) Format: Kindle Edition
ISBN-13978-9401792813
Edition 2015th
Publisher Springer
Publication date January 6, 2015

ISBN-109401039046
ISBN-13978-9401039048
Edition Softcover reprint of the original 1st ed. 2002
Publisher Springer
Publication date November 6, 2012
by Donald Ary (Author), Lucy Cheser Jacobs (Author), Asghar Razavieh (Author), Christine K. Sorensen (Author)
ISBN-100495601225
ISBN-13978-0495601227
Edition 8th
Publisher Wadsworth Publishing
Publication date February 12, 2009
 مطالعه  مطالعه  مطالعه
Quality Assurance in Medical Education: A Practical Guide

Reflective Teaching and Learning in the Health Professions: Action Research in Professional Education
Teaching, Learning and Research in Higher Education: A Critical Approach
ISBN-13978-0857297129
Edition 2012th
Publisher Springer
Publication date August 8, 2012
by David Kember (Editor)
ISBN-109780632057399
ISBN-13978-0632057399
Edition 1st
Publisher Wiley-Blackwell
Publication date April 25, 2001
by Mark Tennant (Author), Cathi McMullen (Author), Dan Kaczynski (Author)
ISBN-13978-0415962636
Edition 1st
Publisher Routledge
Publication date September 10, 2009
 مطالعه  مطالعه  مطالعه

The Arts in Medical Education: A Practical Guide

The SAGE Handbook of Research in International Education

How to Design and Evaluate Research in Education
by Elaine Powley (Author), Roger Higson (Author)
ISBN-13978-1846195655
Edition 2nd
Publisher CRC Press
Publication date November 22, 2017
by Mary Hayden (Editor), Jack Levy (Editor), John Jeff Thompson (Editor)
ISBN-13978-1446298442
Edition 2nd
Publisher SAGE Publications Ltd
Publication date October 13, 2015
by Jack Fraenkel (Author), Norman Wallen (Author), Helen Hyun (Author)
ISBN-109781260085518
ISBN-13978-1260085518
Edition 10th
Publisher McGraw-Hill Education
Publication date April 9, 2018
 مطالعه  مطالعه  مطالعه
 
   
Research in Education

 
 
 
by John W. Best (Author), James V. Kahn (Author)
ISBN-100205458408
ISBN-13978-0205458400
Edition 10th
Publisher Pearson
Publication date May 27, 2005
مطالعه
 

 

Journal Name ID
Academic Medicine
1
Advances in Medical Education and Practice 2
Advances in physiology education 3
BMC Medical Education 4
Child Language Teaching and Therapy 5
Cogent Education 6
Education Strategies in Medical Sciences 7
Educational Research in Medical Sciences 8
Future of Medical Education Journal 9
Health Education and Health Promotion 10
Health education research 11
Health promotion perspectives 12
Horizon of Medical Education Development 13
Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research 14
International Journal of Health Promotion and Education 15
International Journal of Instruction 16
International Journal of Medical Education 17
INTERNATIONAL QUARTERLY OF COMMUNITY HEALTH EDUCATION 18
Iranian Journal of Health Education and Health Promotion 19
Iranian Journal of Medical Education 20
Journal of advances in medical education and professionalism 21
Journal of Education and Health Promotion 22
Journal of educational evaluation for health professions 23
Journal of medical education 24
Journal of Medical Education and Development 25
Journal of medical education development 26
Journal of Medical Education Development Center 27
Journal of Nursing Education 28
Korean journal of medical education 29
Learning and Motivation 30
Medical Teacher 31
Nurse Education Today 32
Patient Education and Counseling 33
research and development in medical education 34
Research Ethics 35
SCIENTIFIC DATA 36
Strides in Development of Medical Education 37

Journal Name ISI Medline PMC scopus Cinahl Embase Emro (IMEMR) index copernicus ISC SID/Iranmedex/Magiran ساير سايت‏هاي تخصصي
(The highest indexing database for each journal has been marked)
Academic Medicine *                    
Advances in Medical Education and Practice     *                
Advances in physiology education *                    
BMC Medical Education *                    
Child Language Teaching and Therapy *                    
Cogent Education *                    
Education Strategies in Medical Sciences                 *    
Educational Research in Medical Sciences                 *    
Future of Medical Education Journal           * * * * *  
Health Education and Health Promotion                 *    
Health education research *                    
Health promotion perspectives     *                
Horizon of Medical Education Development               *   *  
Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research *                    
International Journal of Health Promotion and Education * * *                
International Journal of Instruction *                    
International Journal of Medical Education   *                  
INTERNATIONAL QUARTERLY OF COMMUNITY HEALTH EDUCATION     *                
Iranian Journal of Health Education and Health Promotion                 *    
Iranian Journal of Medical Education     *       * * * *  
Journal of advances in medical education and professionalism     *                
Journal of Education and Health Promotion     *         * *    
Journal of educational evaluation for health professions *                    
journal of medical education                 * *  
Journal of Medical Education and Development                   *  
journal of medical education development *               *    
Journal of Medical Education Development Center                   *  
Journal of Nursing Education                 * *  
Korean journal of medical education   *                  
Learning and Motivation *                    
Medical Teacher *                    
Nurse Education Today *                    
Patient Education and Counseling *                    
research and development in medical education         *       *    
Research Ethics       *              
SCIENTIFIC DATA *                    
Strides in Development of Medical Education                 *   *
The Qualitative Report *                    

 

ردیف عنوان
1 رواسازی و اعتباریابی مقیاس کمک طلبی پژوهشی و بررسی مولفه های آن در دستیاران تخصصی چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2 بررسی علل انصراف از تحصیل دستیاران  دانشگاه علوم پزشکی مشهد
3 بررسی حرفه ای گری در دستیاران چشم پزشکی و کودکان دانشکده پزشکی مشهد در سال 1397
4 سنجش بيمار محوري در برنامه درسي پنهان و ارتباط آن با  مهار ت هاي ارتباطي دانشجويان پزشكي
5 بررسی سبک های یادگیری دانشجویان جدیدالورود برخی رشته های علوم پزشکی و ارتباط آن با هوش معنوی آنان در دانشگاه علوم پزشکی مشهد
6 بررسی وضعیت شاخص های جذب اعضای هیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد و توسعه آن ها 
7 بررسی رابطه ی بین سبک یادگیری و انگیزش تحصیلی در دانشجویان پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد
8 طراحی و اجرای دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم، کاربردها و مخاطرات روش های تصویربرداری پزشکی برای پرستاران بر اساس مدل ADDIE
9 بررسی وضعیت یادگیری خودکنترلی دانشجویان پزشکی در جریان انتقال به محیط های بالینی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد (1398)
10 بررسی رابطه بین سبک یادگیری با میزان تمرکز در دانشجویان پرستاری و مامایی علوم پزشکی خراسان شمالی 1398
11 طراحی اجرا و تعیین تاثیر دوره های توانمندسازی اعضای هیات علمی بر اساس سبک یادگیری و مدل انگیزشی روی انگیزش و یادگیری
12 طراحی الگوی آموزشی عینی-تجسمی (تکنولوژی سه بعدی) آناتومی نرمال، شکستگی ها و آنومالی های اوربیت و تعیین تاثیر آن بر یادگیری رزیدنت های چشم
13 بررسی میزان آگاهی ، نگرش و عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به آموزش علوم پزشکی جامعه نگر (پاسخگو) 1396
14 بررسی کیفیت ارائه خدمات آموزشی ضمن خدمت به کارکنان شاغل در مراکز جامع سلامت شهرمشهد بااستفاده از مدل سروکوال ( در سال 1396)
15 بررسی اثر آموزش مهارت های ارتباطی به پرستاران در کاهش اضطراب عمل و افزایش رضایتمندی بیماران بخش جراحی عمومی
16 بررسی دیدگاه دانشجویان پزشکی مقطع فیزیوپاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به ورود به دوره بالینی در سال تحصیلی 94-93
17 بررسی تاثیر آموزش به سه روش سنتی، الکترونیکی و همراه بر میزان یادگیری بخشی از درس مدیریت دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده پرستاری – مامایی در سال 93-1392
18 بررسی رابطه بین نتایج آزمون صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی به روش آسکی و نمرات پایان بخش مرحله بالینی دانشجویان مقطع پزشکی عمومی
19 بررسی تجارب دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از رفتارهای غیرمودبانه دانشگاهی در دوره آموزش پزشکی عمومی
20 بررسی نیازهای برنامه آموزشی دانشجویان پزشکی در زمینه طب مکمل و جایگزین در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1395
21 بررسی تطبیقی نظام آموزش مداوم دندانپزشکی در ایران و برخی کشورهای جهان
22 نقش شبکه های اجتماعی مجازی در آموزش رزیدنت چشم پزشکی: دیدگاه اساتید و دستیاران
23 بررسی رابطه بین سبک یادگیری و میزان یادگیری دانش سم شناسی در دانشجویان پزشکی
24 "بررسی تأثیر برنامه آموزشی مبتنی بر مدل بزنف بر ارتقای کیفیت زندگی و سواد سلامت بیماران مبتلا به کبد چرب"
25 بررسی میزان آگاهی دستیاران تخصصی طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به مباحث مرتبط با پزشکی قانونی
26 بررسی رابطه بین تاب آوری و فرسودگی شغلی اعضاء هیئت علمی  دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال 94
27 مطالعه تطبیقی معیار های ارتقاء اساتید دانشگاههای علوم پزشکی ایران با دانشگاه های منتخب جهان
28 واکاوی تجارب دانشجویان دانشکده پزشکی در رابطه با برنامه درسی پنهان
29 بررسی تطابق دروس رشته تکنولوژی رادیولوژی با نیازهای شغلی از دیدگاه شاغلین این حرفه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1394
30 طراحی،اجرا و ارزشیابی برنامه آموزشی مهارت های ارتباطی دانشجویان دندانپزشکی
31 بررسی رابطه هوش هیجانی و اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
32 بررسی  کارکردآموزش مقطع علوم پایه از دیدگاه دانشجویان مقاطع بالینی رشته دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
33 بررسی کیفیت دورة آموزش الکترونیکی رشتة آموزش پزشکی بر اساس استانداردها و  معیارهای آموزش الکترونیکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( ۱۳۹۲)
34 بررسی نظرات دستیاران قلب وعروق دانشگاه علوم پزشکی مشهد درباره ی تاثیر کلاسهای مدون تفسیرفیلم های انژیوگرافی کرونر
35 بررسی نظرات دانشجویان دانشکده پزشکی مشهد دربارة وضعیت موجود و مطلوب مشاوره و راهنمایی تحصیلی در سال 1394
36 تبیین فرایند آموزش بالینی در دانشجویان رشته اتاق عمل: طراحی آموزشی
37 تجارب زیسته دانشجویان کارشناسی پرستاری درارتباط با مشغولیت تحصیلی در آموزش پرستاری
38 بررسی تاثیر برنامه  آموزش منتخب داروهای سرپایی طب کودکان بر میزان دانش کارورزان در دوره سه ماهه اطفال
39 واکاوی تجارب دانشجویان پزشکی در مورد برنامه درسی پنهان در دانشکده پزشکی مشهد
40 بررسی عوامل مؤثر بر تدریس اثربخش در آموزش پزشکی از دیدگاه اساتید و دانشجویان گروه کودکان
41 بررسی پیامد اموزشی و پژوهشی  پایان نامه های گروه کودکان در فاصله سالهای 1391 تا 1394
42 بررسی  تجربه زیسته اساتید  از حضور در عرصه های دندانپزشکی اجتماعی: مطالعه پدیدار شناسی
43 کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 97
44 بررسی میزان اگاهی دستیاران تخصصی طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به مباحث مرتبط با پزشکی قانونی
45 بررسی نیازهای برنامه آموزشی دانشجویان پزشکی در زمینه طب مکمل و جایگزین در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1395
46 طراحی و ارزیابی نرم افزار نگاشت دیجیتال تصاویر  پاتولوژی دهان، فک و صورت جهت استفاده در آموزش مجازی
47 تهیه درسنامه تعاملی تصویری ضایعات اگزوفیتیک محیطی مخاط دهان با استفاده از نرم افزار Articulate storyline version 2
48 بررسی چالش های کار تیمی بین پزشکان و پرستاران  در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد  از  منظر  پزشکان و پرستاران
49 طراحی الگوی آموزشی عینی-تجسمی (تکنولوژی سه بعدی) آناتومی نرمال، شکستگی ها و آنومالی های اوربیت و تعیین تاثیر آن بر یادگیری رزیدنت های چشم
50 بررسی تاثیر دوره های توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر رضایتمندی و دانش آنان در زمینه مهارتهای تدریس و ارزشیابی
51 تعیین تاثیر مشاوره گروهی بر آگاهی از باروری سالم و گرایش به فرزندآوری در زنان متاهل (بی فرزندی و تک فرزندی) مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهرستان سبزوار
52 کاربرد e-learning در آموزش اصول تفسیر رادیولوژی دهان، فک و صورت (طراحی وب سایت آموزشی)
53 بررسی تاثیر الگوی آموزشی طرح- برخورد- بازخورد بر صلاحیت بالینی دستیاران رشته تخصصی رادیولوژی
54 بررسی ارتباط بین فرسودگی تحصیلی با سبک یادگیری در دانشجویان پزشکی مقطع کارآموزی و کارورزی در بخش زنان
55 طراحی نرم افزار شبیه سازی احیای قلبی ریوی
56 بررسی تاثیرآموزش در میزان دانش ، نگرش و ادراک  کارورزان طب اورژانس از اصول ایمنی بیمار
57 بررسی تاثیر یادگیری خرد  با استفاده از بازی  بر شایستگی و انگیزش مراقبین سلامت در مراقبت از سلامت مادران باردار
58 بررسی ارتباط بین سبک های هویت با موفقیت تحصیلی دانشجویان مقطع فیزیوپاتولوژی دانشکده پزشکی مشهد : سال تحصیلی 1399-1398
59 طراحی برنامه آموزشی مهارتهای ارتباطی دانشجویان دندانپزشکی
60 تدوین و اعتباریابی پرسشنامه سنجش ابعاد مشارکت تحصیلی در دانشجویان علوم پایه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
61 بررسی  تجربه زیسته دانشجویان دندانپزشکی مشهد در سال 97-98  از حضور در عرصه های دندانپزشکی اجتماعی: مطالعه پدیدار شناسی
62 بررسی تاثیر استفاده از تصویربرداری با تلفن همراه بر عملکرد دانشجویان دندانپزشکی در درس مبانی دندانپزشکی ترمیمی در سال تحصیلی 99-98
63 بررسی آسیب شناسی  برنامه آموزشی (کوریکولوم ) دوره پزشکی عمومی براساس رضایت مندی اساتید و دانشجویان
64 نقش شبکه های اجتماعی مجازی در آموزش رزیدنت چشم پزشکی: دیدگاه مربی و فراگیر
65 بررسی تاثیر اموزش بر اساس گایدلاین استاندارد تشنج در درمان بیماران با تشنج استاتوس
66 مقایسه اثربخشی آموزشی استفاده از بارکدهای دوبعدی هوشمند در طراحی پوستر های آموزشیCPR  با روش متداول طراحی پوستر در دستیاران سال اول طب اورژانس، داخلی و اعصاب
67 طراحی و روان سنجی ابزار سنجش پیامدهای برنامه درسی پنهان در دانشجویان پرستاری: یک مطالعه ترکیبی
68 بررسی تاثیر دو شیوه سخنرانی و یادگیری تلفن همراه  بر میزان آگاهی بهورزان شبکه بهداشت و درمان جغتای درخصوص بهداشت مواد غذایی در سال 1398
69 بررسی تاثیر بسته آموزشی اصلاحات رفتاری خانواده محور بر رفتار و عادات غذایی کودک و خانواده و صدک BMIدختران چاق سن مدرسه
70 بررسی وضعیت محیط آموزشی دستیاری پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد با استفاده از ابزار PHEEM در سال 1398
71 بررسی تاثیر  برنامه آموزشی کارورزان پزشکی اجتماعی مبتنی بر الگوی کرک پاتریک
72 طراحی برنامه درسی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مبتنی بر شایستگی
73 بررسی ارتباط سبک حل مسئله و عملکرد تحصیلی در دانشجویان پزشکی مقطع فیزوپاتولوژی مشهد
74 مقایسه تاثیر دو روش آموزشی کلاس وارونه و آموزش مبتنی بر وظیفه بر عملکرد و خودکارآمدی پرستاران در مدیریت خونریزیهای گوارشی
75 بررسی تاثیر دو روش آموزشی برگشتی (Teach-back..)و تصویر نما (pictorial...) بر پیروی دارویی بیماران مبتلا به پر فشاری خون مراکز خدمات جامع سلامت شهری بیرجند
76 طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه درسی استدلال بالینی ویژه کارآموزان پزشکی عمومی در بخش داخلی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به شیوه یادگیری به کمک همتایان در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰
77 مقایسه آموزش تئوری بالینی به دو روش ارائه وبیناری و جلسه سخنرانی بر مبنای ارائه توسط نرم افزار پرزی
78 ترجمه و اعتبار سنجی پرسشنامه DSATU برای بررسی نگرش دانشجویان دندانپزشکی به ارائه خدمات به گروه های نا برخوردار
79 روش بیمار به عنوان آموزشگر در آموزش شرح حال گیری در بخش زنان و مامایی دانشگاه علوم پزشکی
80 یادگیری الکترونیکی در مواجهه نظام های آموزشی با شرایط پاندمی کووید-19: با رویکرد مدل پذیرش فناوری
81 مقایسه دو روش آموزشی مشاوره تلفنی به همراه پرسش و پاسخ و پمفلت به همراه سیدی آموزشی بر رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتلا به بیماری دیابت نوع دو مراجعهکننده به مراکز خدمات جامع سلامت روستایی
82 بررسی پایان نامه های دانشکده ی دندانپزشکی مشهد طی سال های1393 تا 1398
83 بررسی تأثیر محیط یادگیری غنی شده با میکرولرنینگ (یادگیری خرد) بر یادگیری و انگیزش دانشجویان پزشکی در درس علوم تشریح دستگاه گوارش
84 سنجش درک اساتید دانشکده دندانپزشکی مشهد از محیط آموزشی با استفاده از پرسشنامه AMEET در سال 1399-1400
85 مقایسه پیامدهای یادگیری دانشجویان پزشکی عمومی در آموزش حضوری و یادگیری الکترونیکی در دوران پاندمی COVID-19
86 سنجش درک دانشجویان از محیط آموزشی در دانشکده دندانپزشکی مشهد بر اساس پرسشنامه DREEM  در سال 1399-1400
87 ارزیابی حرفه ای گری پزشکی در بین دستیاران تخصصی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال تحصیلی 1400-1399
88 بررسی وضعیت اشتراک گذاری دانش در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1399
89 استفاده از شبیه سازی  درآموزش مهارتهای ارتباطی به دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
90 بررسی میزان اضطراب دانشجویان در آزمون های الکترونیکی (Online Examination) پایان ترم دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در دوران پاندمی کووید-19
91 ترجمه ،  بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه AMEET
92 تاثیر آموزش به روش رایج و از طریق یادگیری سیار بر میزان یادگیری دانشجویان بهورزی در درس مبانی بهداشت محیط
93 مقایسه برنامه آموزش تخصصی رشته ارتودنسی در دانشکده دندانپزشکی مشهد با ده دانشگاه برتر جهان
94 بررسی تاثیر آموزش مهارت های غیر تکنیکی CPR بر عملکرد کارورزان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در CPR شبیه سازی شده
95 بررسی رابطه ی سلامت روان با وجدان تحصیلی و تاثیر تعاملی آن بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی مقطع علوم پایه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال تحصیلی ۱۳۹۹ - 1400
96 بررسی تاثیر استفاده از نرم افزار کمک آموزشی مبتنی برتلفن همراه بر میزان یادگیری کارورزان پزشکی در بخش جراحی عمومی
97 ارزیابی وضعیت یادگیری الکترونیک دانشجویان دانشکده دندان پزشکی مشهد با کمک الگوی ارزشیابی CIPP در سال تحصیلی 99-98
98 بررسی سلامت روان دانشجویان دانشکده دندانپزشکی مشهد توسط پرسشنامه SCL در سال تحصیلی 1399-1400
99 بررسی سلامت روان دستیاران تخصصی دانشکده دندانپزشکی مشهد توسط پرسشنامه SCL -90 در سال تحصیلی 1399-1400
100 بررسی تأثیر آموزش نسخه نویسی رادیولوژی به صورت مستقل بر ارتقای این مهارت در دانشجویان پزشکی مقطع کارآموزی
101 بررسی تأثیر آموزش تفکرنقادانه بر مهارت حل مسئله در پرستاران بیمارستان ابن سینا(مشهد)
102 تاثیر روش آموزش ادغام یافته درس آناتومی گوارش با استفاده از فناوری میز تشریح مجازی بر میزان یادگیری و رضایتمندی دانشجویان پزشکی  و مقایسه آن با روش آموزش سنتی
103 بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش آموزش مجازی بر اساس مدل پذیرش فناوری در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
104 طراحی و پیاده سازی اپلیکیشن آموزشی اصلاح گفتار بر اساس برنامه افزایش طول گفته و تعیین تاثیر آن بر یادگیری دانشجویان گفتاردرمانی
105 واکاوی روش های سنجش دانشجویان رشته پزشکی عمومی به منظور ارایه مدلی برای سنجش.
106 طراحی و اجرای بازی سازی در آموزش لیزر تئوری و بررسی تاثیر آن در میزان یادگیری درس مبانی لیزر و رضایت دانشجویان دندانپزشکی مشهد از نرم افزار طراحی شده
107 طراحی و توسعه اپلیکیشن آموزشی اورژانس های زنان و مامایی  و بررسی میزان تاثیر آن بر یادگیری دستیاران تخصصی رشته زنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد
108 طراحی و ساخت فانتوم فلپ ساب منتال با پرینتر سه بعدی جهت آموزش بازسازی صورت در دانشجویان تخصصی جراحی فک و صورت
109 بررسی نیازمندیهای آموزشی بیماران و دانشجویان پزشکی در موضوع بارداری خارج رحمی در بخش زنان بیمارستان امام رضا (ع) دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دانلود کلیه مقاله ها

A comparative study of grand round educational efficacy in the pediatric wards of Mashhad University of Medical Sciences

A Comparative Study on Evaluating of Knowledge and clinical Practices of Midwifery Students in the Courses of Physiopathology, Infectious and Internal Diseases and Surgery based on Objective Structured Clinical Examination and Traditional Assessment Methods

A comparison of face to face and group education on informed choice and decisional conflict of pregnant women about screening tests of fetal abnormalities

A digital-based education to improve occupational health and ergonomic conditions of dentists: an application of theory of planned behavior

A review of various applications of 3D printing technology in medical sciences

A study of educational needs of general physicians in selected areas

A Study of PhD Students’ Perspectives Concerning Pedagogic Training in Doctoral Program

A Study of relationship between emotional intelligence and clinical performance in training field in Midwifery students of Nursing and Midwifery School

A Study on the Effect of Education by Using Simulation on Post-partum Visual Blood Loss Estimation

Academic Procrastination and Its Characteristics: A Narrative Review

An interventional study to compare the effect of teaching on lecture method and the use of educational package on the knowledge and performance of health care providers

Analysis of In-service Virtual Training Courses from the Expert Staffs' Perspective of Vice Chancellor for treatment of Mashhad University of Medical Sciences (2013)

Analysis of M.D. Learning Environment Regarding Attention to Education Personal Development Competency.

Analysis of Self-steem and Academic Achievement among the Midwifery student of Mashhad School of Nursing and Midwifery in2013

Assessing the compatibility of the Radiology Technology Curriculum with Professional Requirements: Viewpoints of Radiology Technology Employee in Mashhad University of Medical Sciences

Assessing the Educational Environment of Mashhad Nursing and Midwifery School from the Viewpoints of Faculty Members

Assessment of educational coordination of 9th semester theatrical lessons of dental university with presented lesson plans (2009-2010)

Assessment of HIV/AIDS information among pre-clinical and clinical medical students

Assessment of the Construct Validity of the Evaluation of Faculty Members by the Students Questionnaire at the School of Health of Mashhad University of Medical Sciences

Assessment of the Effect of Educational Animations in Physiology and Anatomy Teaching on Occupational Health Students’ Learning

Assessment of the level of Perception stress of students of Mashhad University of Medical Sciences about COVID19 in 2020

Attitude and Performance of Faculties Towards the Implementation of the Electronic Learning System (ELS) in Mashhad University of Medical Sciences (MUMS) in 2009

Attitude of dentistry students at clinical grades of Mashhad Medical University towards the application of basic sciences courses in 2019

Attitude of Optometry Students towards Their Field of Study and Job Prospects

Attitude to Euthanasia: A descriptive-analytical study from the perspective of physicians

Audiences’ Feedback of Problem Based Learning Workshops as a New Experience in Mashhad University of Medical sciences

Barriers to integration of behavioral and social sciences in the general medicine curriculum and recommended strategies to overcome them: A systematic review

Behavioral determinants of Brucellosis incidence among stockbreeders and their family members in rural area based on PRECEDE model

Challenging behaviors in medical students: clarification of observations of professors

Changing Laws Is Not Equal to Changing Minds: 22 Years of Women in Surgical Fields in Iran

Choosing a Medical Specialty: Factors Considered by Iranian General Practitioners

Clinical application of Biochemistry topics from Nursing students’ Point of View

Community Action: A Strategy for Health Promotion

Comparative assessment of Iranian midwifery education curriculum against the International Confederation of Midwives (ICM) global standards for midwifery education

Comparing the effect of standardized patient-based education and feedback lecture on midwives' knowledge and practice in counseling screening for fetal malformations

Comparing the effects of simulation‑based training, blended,and lecture on the simulated performance of midwives in preeclampsia and eclampsia

Comparison of Blended and Lecture Teaching Methods on Satisfaction in Introduction to Clinical Medical Students (Pathophysiology Level)

Comparison of Medical Students’ and Teachers’ Perception about Clinical Educational Environment in Educational Hospital Wards

Comparison of Restoration Types Requirements in Dentistry Curriculum with the Practiced Restorations by Dentistry Students of Mashhad Dental School during 2007 - 2008

Comparison of the effect of standardized patient‑based training with team‑based learning on the knowledge of midwifery students in providing services to victims of rape

Comparison of the effect of two training methods (webinar and group discussion) on improving the attitude and performance of health workers in providing counseling with fertility promotion approach

Construct Validity and Reliability of Evaluation Tools for Midwifery Students at the Final Examination in Mashhad School of Nursing and Midwifery

Content creation based learning: scholarship of teaching and learning.

Content Validity of Bachelor of Science in Nursing (BSN) Curriculum based on Public Points of View

Contextualization and psychometrics of interprofessional collaboration checklist in Iranian community health-care setting.

Continuing nursing education: use of observational pain assessment tool for diagnosis and management of pain in critically ill patients following training through a social networking app versus lectures

Critical Appraisal of the Validity and Reliability of the Quantitative Studies Published in Iranian Nursing Journals

Designing a curriculum model with a hidden and null curriculum approach and considering the packages of the health system transformation and innovation plan

Determination of fetal head station: Do professors and residents of obstetrics and gynecology reach an agreement?

Determining Factors Affecting Student- Professor Relationship in Performing Educational and Learning Activities from the Perspective of Male and Female Apprentices, Interns and Assistants Students of Mashhad University of Medical Sciences

Development and Assessment of Computerized Software for Nursing Process: a Step toward Promotion of Nursing Education and Care

Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) in Restorative Dentistry: Advantages and Disadvantages in Student's Point of View

Do Nonverbal Behaviors of the Professor During Classroom Teaching Affect the Level of Students’ Learning?

Education and evaluation of medical students during the COVID-19 era

Educational challenges of postgraduate neonatal intensive care nursing students: A qualitative study

Educational concern of surgical technology students in the operating room: A grounded theory study

Educational Needs Assessment of Mashhad Dentists about Principles of Bonding and Adhesives in Dentistry

Educational Quality of Services in Medical Universities of Islamic Republic of Iran: A Systematic Review and Meta-Analysis

Effect of changing journal clubs from traditional method to evidence-based method on psychiatry residents

Effect of Communication-Skill Training by Workshop and Virtual Methods on Social Phobia in Nursing Students: A Comparative Study

Effect of education intervention on nutrition behaviors of high school female students along with promoting health literacy

Effect of Training on Communication Skills of Nurses with Child through Small Groups Discussion

Effect of using educational, management, executive and motivational solutions on information and communication technology application in medical sciences field

Effective factors on desirable quality of advisory services from perspective of students and academic advisors

Effectiveness  of  Morning  Report  Sessions  of  Cardiology  Wards  at  Teaching Hospitals of Mashhad University of Medical Sciences (2012- 2013)

Effects of a Virtual Classroom in social media platform on the Knowledge of Emergency Department Interns: A Randomized Interventional Trial

Effects of Educational Training on Quality of Journal Clubs: a Quasi-Experimental Study

Effects of Pop quiz on Test Anxiety in Students of Basic Medical Sciences

Evaluation of a designed hysteroscopy training curriculum on gynecologists' surgical skills

Evaluation of educational and research status in microbiology department, Mashhad university of medical sciences

Evaluation of E-learning System to the Performance of Family Medicine MPH (Master of Public Health) Students

Evaluation of entrepreneurship capabilities in students of Mashhad University of Medical Sciences: 2003-2004

Evaluation of General Educational Hospitals Affiliated to Mashhad University of Medical Sciences Based on the Standards of Health-promoting Hospitals

Evaluation of Implementation of Emergency Medicine Specialty Curriculum in Medical Universities of Iran

Evaluation of Stressful Factors among Dental Clinical Students of Mashhad (Iran) Dentistry School: 2016-2017

Evaluation of stressors in clinical education from the perspective of nursing students of Mashhad School of Nursing and Midwifery

Evaluation of teaching through lecture with new methods of student-centered teaching in medical students

Evaluation of the cardiology curriculum based on the opinions of the assistants of cardiology

Evaluation of the Diagnostic Accuracy of Oral and Maxillofacial Lesions in Referred Patients to Oral Medicine Department of Mashhad Dental School and the Educational Implications

Evaluation of the Effect of Short Message Service on Teaching Key Points in Pediatrics

Experiences of Medical Teachers about Methods, Types, and Barriers of Giving Feedback

Explaining Faculty Members' Experience about the Process of Attending to an International Conferences: A Mixed Methods Research

Exploring experience of Iranian medical sciences educators about Best Evidence Medical Education: A content analysis

Factors Influencing the Social Health of Employees of the Ministry of Health and Medical Education in Iran

Faculty burnout: Does anyone think of that?

Formative Assessment and Effective Feedback in Medical Education

From Prestige to Humanism: The Experiences of Medical Students about Motivational Factors

Healthy older adults balance pattern under dual task conditions: exploring the strategy and trend

How e-learning creates new opportunities in hospital setting? Innovations in a low resource setting

Importance of Infrastructure and Learners Readiness for Administration of Electronic Learning in Undergraduate Medical Education

Improvement of hospital processes through business process management in Qaem Teaching Hospital: A work in progress

Improvement of indexes of faculty members' Recruitment: The views of the experts

Improving psychological security and empowerment: New model for nurses toward the care of potential organ donors

Inductive and Deductive: Ambiguous Labels in Qualitative Content Analysis

Information need, learning need and educational need, definitions and measurements: A systematic review

Integrating of Anatomy and Physiology courses in basic medical sciences (case study in Mashhad Faculty of Medicine)

Integration of Medical Education and Health Services Meets Accountability Challenges and Excellence of Education?

Internal Evaluation of Basic Science Department in Sabzevar University of Medical Sciences in 2010

Internal Medicine Residency Program in Iran: Exclusive Features and an International Comparison

Investigating students’ opinions about Oral and Maxillofacial Pathology course in Mashhad School of Dentistry (2009-2010)

Investigating the Awareness, Attitude, and Rate of Satisfaction of Mashhad University of Medical Sciences Board of Education About the Mission and Position of the Studies and Education Development Organization (EDO) and the Educational Development Center (EDC)

Investigating the Compliance of Emergency Medicine Technician Curriculum with Job Requirements from the Viewpoint of the Workers at Mashhad University of Medical Sciences in 2015

Investigating the Effect of Mentorship Portal on the Interaction of Student and Mentors in Clinical Fields

Investigating the Evaluators’ Correspondence Rate (Learners, Colleagues, Authorities) Regarding the Quality of Promoted Professors’ Educational Activities in the Medical Science University

Investigating the relationship between perceived social support, social maturity and psychological hardiness with students' mental health

investigating the Relationship between Personality Dimensions in Selecting a Field Specialty for Medical Students of Mashhad University of Medical Sciences

Investigating the Status of Training Quality of Ophthalmologic Residents in Khatam-Ol-Anbia Hospital in Mashhad, Based on the Standards of EFQM Organizational Excellence Model in the Academic Year 2012-2013

Jigsaw: A good student-centered method in medical education

Just Trust Me: The Essential Demand of Operating Room Students

Key point sessions, a knowledge sharing method in clinical toxicology education

Key-feature questions for assessment of medical students: a review article

Knowledge of Social Accountability in Medical Education among Faculty Members at Medical Sciences of Mashhad University

Knowledge, Attitude and Performance of Clinical Faculty Members on Community Oriented Medical Education: A Survey in Mashhad School of Medicine

Learning Styles of Faculty Members.

Lived Clinical Learning Experiences of Medical Students: A Qualitative Approach

Medical (Clinical) Toxicology Education in Asia Pacific Region

Medical and Dentistry Students’ Viewpoint about Physician-Scientists as their Basic Science Educators

Medical faculties' view about the importance of Educational roles

Medical Interns’ and Clerkship Students’ Viewpoints on Nutrition Course in Birjand University of Medical Sciences

Midwifery Students' Satisfaction with Logbook as a Clinical Assessment Means in Mashhad University of Medical Sciences, 2010

Midwifery Students’ Self-Directed Learning Readiness

Motivation and attitude of English language learning among students  (Case study: Mashhad University of Medical Sciences and Ferdowsi University)

Mutual benefits in academic-service partnership: An integrative review

New Student to Academic Staff Index and its evaluation in Mashhad University of Medical Sciences

Nursing curriculum in some developed countries and proposed way of applying it in the Iranian nursing curriculum: A comparative study

Oral Presentation Versus Role Playing in Medical Education: A Quasi-Experimental Study

Pattern-Based Learning: An Educational Model for Radiology Assistants.

Perceptions on Bioethical Issues among Postgraduate Basic Medical Sciences Students of Mashhad University of Medical Sciences, Iran

Perspectives of Dentistry Residents about their Curriculum (2012)

PhD Curriculum for the Traditional and Complementary Medicine Program: A Qualitative Comparative Study in the Chinese and Iranian Medical Universities

Portfolios and Assessment of Personal Protective Devices Course Learning

Priorities and Need Assessment Study in Mashhad Medical students

Prioritization of needs among students of University of Medical Sciences: A needs assessment

Problem-based learning for determination of fitness for work and return to work

Process of Scholarship of Teaching Has Been Successful in Mashhad University of Medial Sciences

Professional identity development in nursing students: Eisner's evaluation model

Qualitative improvement of the morning report as an effective teaching method

Quantification of the Content Validity of Written Tests at Mashhad Dental School in 2011-2012

Rating of Iranian Medical Sciences Universities in Education, Based on Efficiency Index

Real Time Electronic Formative Assessment in Medical Education and Its Impact on Motivational Beliefs and Self-regulation Strategies

Recognition of the efficacy of relaxation program on sleep quality of mothers with premature infants

Reforming of bachelor nursing curriculum based on the concept of caring in education

Relationship between Organizational Culture and Knowledge Management from the Perspective of Faculty Members

Relationship of Perceived Benefits and Perceived Barriers with Regular Physical Activity Among Employees of Mashhad University of Medical Sciences

Requirement for Revision of Virology Education for Medical Students

Satisfaction and Practice Assessment of Medical Interns in Application of New Methods of Evaluation

Small group learning for understanding specialized languages in students of occupational health

Social Accountability of the Curriculum in Medical Education: A Review on the Available Models

Socioeconomic background of students in Mashhad University of Medical Sciences: A comparative study

Study Habits among First and Last Semester Students of Mashhad Paramedical Sciences School in Academic Year 2016-2017

Survey on the effect of two education method (face to face and distance) on the self-care skill of Behvarz

Surveying opinions of Faculty Members of Mashhad University of Medical Sciences Regarding the Appropriate Strategy Toward Their Academic Performance Evaluation

Surveying training needs of nursing staff of Razi Hospital, Torbat Heydarieh Iran through ISO 10015 standard in 2018

The attitude of scholars has not changed towards plagiarism since the medieval period: Definition of plagiarism according to Shams-e-Qays, thirteenth-century Persian literary scientist

The Effect of Applying Portfolio on the Level of Learning among Nursing Students in Clerkship of Psychiatry Ward

The Effect of Basic Life Support Workshop on Performance Skills of Iranian Undergraduate Dental Students

The effect of changing the working hours of medical interns  on the level of satisfaction and improving the level of education

The Effect of E-Learning on Students Educational Success

The Effect of Teaching Patient-Physician Communication on the Competency of Undergraduate Medical Students

The Effect of Teaching Using a Blend of Collaborative and Mastery of Learning Models, on Learning of Vital Signs: An Experiment on Nursing and Operation Room Students of Mashhad University of Medical Sciences

The Effect of Two Kinds of Feedback ”written” and “oral written” on Formative Assessment on Arterial Blood Gas Interpretation Skills of Nurses in Critical Care Nurses

The effect of washback on reading comprehension of medical students in English for specific purposes classes

The Effects of Using Checklists on Electrocardiogram Interpretation: A Cross- Sectional Study on Medical Interns

The Feasibility of Evidence-based Decision Making in a Toxicology Emergency Case

The Impact of the Faculty Development Workshop on Educational Research abilities of Faculties in Mashhad University of Medical Sciences

The Incentives Affecting the Selection of Future Specialty of Medical Interns

The knowledge of Interns about Medical Ethics at Mashhad University of Medical Sciences in 2015

The Need Assessment of Medical Students for a Complementary and Alternative Medicine Curriculum

The Objective Structured Clinical Examination (OSCE): Is it a reliable and valid method in evaluating the knowledge and clinical practice of midwifery students?

The process of knowledge acquiring in nursing education: grounded theory

The relationship between emotional intelligence and job performance in employees of Mashhad University of Medical Sciences

The Relationship between Empathy and Stigma towards Psychiatric Disorders among Nursing Students

The Relationship Between Health Literacy and Health-Related Quality of Life in Students

The Relationship between Self-Directed Learning and Motive of Progress and Learning Strategies in Students of Hamedan University of Medical Sciences

The Relationship Between the Concepts of Hope and Happiness in Students

The role of peer support education model on the quality of life and self-care behaviors of patients with myocardial infarction

The Utilization of Web-based Continuing Medical Education Courses in Mashhad University of Medical Sciences and its Relationship with Course Characteristics

The viewpoint of Medical Students on the Importance of Clinical Anatomy Education

Towards Basic Sciences Curriculum Reform in General Medicine at Mashhad University of Medical Sciences

Using paper presentation breaks during didactic lectures improves learning of physiology in undergraduate students

Using WebQuest in Medical Education

Vaccination learning experience of nursing students: a grounded theory study.

Validity of Student Course Final Exams Scores through Determine Correlation, Health School, Mashhad University of Medical Sciences

What Are the Best Strategies for Faculty Development in Medical Schools?

Why Are Orthopedic Residents Reluctant to Participate in Spinal Surgeries Teaching Programs?

بهبود کوريکولوم آموزشي در خصوص سوء مصرف مواد غيرقانوني

مقايسه تاثير دوروش يادگيري الکترونيک وکارگاهي بردانش و عملکرد دانشجويان پرستاري در کنترل عفونت هاي بيمارستاني

Knowledge, attitude, and practice of pharmacy and medical students regarding self-medication, a study in Zabol University of Medical Sciences Sistan and Baluchestan province in south-east of Iran

Historic Perspective (Ferdowsi) Scholarship of Teaching

Evaluation of Students Opinion about Seminars Conducted with Problem Based Learning Method in Endodontics Department of Mashhad Dental School

How to Improve the Quality of Morning Report Department of Internal Medicine, An action research

A report on the first Concept Map Design Contest on Infection Prevention and Control

Educational Quality Gap from Students' Viewpoints Results from a Survey in Mashhad University of Medical Sciences

The Educational Quality of General Medicines Morning Reports of Mashhad’s Teaching Hospitals

Content analysis of educational assistants views regarding the evaluation of Mashhad University of Medical Sciences professors in educational clinical departments: a qualitative study

The Simulation Module for Assessment of Residents Targeted Event Response (SMARTER-Shift): a novel teaching method in Emergency Medicine education

Exploring Learners Viewpoint regarding Training Program of Health Care Providers Based on CIPP Model

Introducing Student Staff Utilized Index as a quantification index of education

Factors affecting medical students & acute hidden and null experiences (Hidden and Null Curriculums)

Evaluation of Radiology Technology Students Viewpoint on Education of Clinical Courses in Mashhad University of Medical Sciences, 2016

Assessing students' satisfaction and learning from medical biochemistry training based on showing videos Scientific action