منابع

کتاب های آموزش پزشکی موجود در انتشارات دانشگاه


طراحی آموزشی در علوم پزشکی
پدیدآور حقیقی: دکتر حسین کریمی مونقی، اکرم ژیانی فرد

آموزش پزشکی بر اساس شاهنامه "نیک آموز پزشکی"
پدیدآور حقیقی(نویسنده): آقای دکتر رضا افشاری، آقای دکتر محمد جعفر یاحقی

مجلات داخلی

  عنوان نشریه صاحب امتیاز ISSN eISSN نشانی پایگاه
فارسی آموزش پرستاری انجمن علمی پرستاری ایران 2322-3812 2322-4428 http://jne.ir
فارسی آموزش در علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1608-9359 1735-8892 http://ijme.mui.ac.ir
فارسی پژوهش در آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان 2008-7284 2008-952X http://rme.gums.ac.ir
فارسی توسعه آموزش جندی‌ شاپور دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 2251-6506 2345-2757 http://journals.ajums.ac.ir
فارسی توسعه آموزش در علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 2251-9521 2345-4393 http://zums.ac.ir/edujournal
فارسی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله - 2345-5284 http://edcbmj.ir
فارسی مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 2251-7065 2251-8266 http://jmed.ssu.ac.ir
فارسی افق توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2228-6438 2008-5540 https://hmed.mums.ac.ir/
فارسی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران - 2345-3265 https://journal.ihepsa.ir/
فارسی تازه های علوم شناختی موسسه آموزش عالی علوم شناختی 1561-4174 - http://icssjournal.ir/
انگلیسی Educational Research in Medical Sciences دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 2252-0341 2252-0465 http://sites.kowsarpub.com/erms
انگلیسی Future of Medical Education Journal دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2251-8347 2251-8355 http://fmej.mums.ac.ir
انگلیسی Health Education and Health Promotion دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس 2345-2889 2345-2897 http://hehp.modares.ac.ir
انگلیسی Journal of Advances in Medical Education and Professionalism دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2322-2220 2322-3561 http://jamp.sums.ac.ir
انگلیسی Journal of Education and Community Health دانشگاه علوم پزشکی همدان 2383-2150 2383-2312 http://jech.umsha.ac.ir
انگلیسی Journal of Education and Health Promotion دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 2277-9531 2319-6440 http://www.jehp.net
انگلیسی Journal of Medical Education دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1735-3998 1735-4005 http://sites.kowsarpub.com/jme
انگلیسی Research and Development in Medical Education دانشگاه علوم پزشکی تبریز - 2322-2719 http://journals.tbzmed.ac.ir/rdme
انگلیسی Strides in Development of Medical Education دانشگاه علوم پزشکی کرمان - 2645-3452 http://sdmejournal.com

مجلات بین المللی