واحد ارزشیابی
معرفی واحد

رسالت و چشم انداز :
تعريف ارزشيابي آموزشي

ارزشيابي آموزشي عبارت است از فرآيندي منظم و منسجم براي مشخص نمودن ميزان پيشرفت انجام کار و فرآيندهاي آموزشي در مسير رسيدن به هدف هاي آموزشي.

هدف کلی: ارتقاء کیفیت فعالیت هاي آموزشي ، پژوهشي، درماني که توسط سازمان ارائه می شود.

اهداف اختصاصی :

 • افزایش کیفیت خدمات آموزشی در واحدهاي مختلف آموزشي
 • افزایش کیفیت خدمات پژوهشی در واحدهاي مختلف آموزشي
 • افزایش میزان رضایتمندی گیرندگان خدمات درمانی (بیماران) از واحدهاي مختلف آموزشي

 شرح وظایف:

 1. تدوين عوامل مورد نظر در ارزشيابي با توجه به استانداردها و اهداف سازماني از قبل مشخص شده
 2. بررسي نتايج ارزشيابي انجام شده درواحدهاي مختلف دانشگاه
 3. جمع آوري اطلاعات وضع موجود در سه حوزه خدمتي آموزشي ، پژوهشي ، درماني
 4. آناليز داده ها در تهيه گزارش نهايي
 5. طرح گزارش نهايي (نقاط قوت وضعف گروه ) درسه حيطه در کميته راهبردي دانشگاه و اتخاذ تصميمات اجرايي
 6. ارزيابي نحوه اجراي تصميمات کميته راهبردي دانشگاه  

ساختار واحد ارزشیابی :
واحد ارزشیابی با مسوولیت آقای دکتر جواد سرآبادانی، عضو هیأت علمی و متخصص بیماریهای دهان و تشخيص و کارشناس واحد آقای حسنعلي زاهدمقدم (کارشناس ارشد آموزش پزشکي) و آقاي دکتر مدبر با ساختار زیر فعالیت مي نمايد :

 • کمیته ارزشیابی برنامه
 • کمیته آزمونهای دانشجویی
 • کمیته ارزیابی درونی
 • کمیته ارزشیابی بیرونی
 • کمیته ارزشیابی سیستم

 برنامه های آینده :

 • تشکيل جلسه کميته ارزشيابي آموزش دانشگاه باحضوراعضاء
 • تدوين کتاب و پمفلتهاي آموزشي درارتباط با ارزشيابي
 • پیگیری تشکیل کمیته ارزیابی بیرونی دانشگاه و انجام ارزيابي بيروني براساس جدول زمان بندي شده
 • ارتقاء فعالیتهای کمیته های واحد ارزشیابی آموزش دانشگاه
 • برگزاري کارگاههاي آموزشي درارتباط با ارزشيابي
 • ارزشيابي و رتبه بندي دفاترتوسعه آموزش دانشکده ها
 • انجام ارزشيابي برنامه وسيستم درمرکزمطالعات وتوسعه آموزش علوم  پزشکي
 • انجام ارزيابي دروني جديد درگروههاي آموزشي دانشگاه
اولویت های پژوهشی در ارزشیابی
 • ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانشجويان در مقاطع مختلف
 • ارزشيابي دروس وبرنامه هاي اموزشي
 • ارزشيابي شيوه هاي تدريس دروس تئوري
 • روشهاي ارزشيابي دانشجو در بالين
 • ارزشيابي اعضا هيات علمي در کروههاي اموزشي
 • اثربخشي ارزشيابي اساتيد در کيفيت تدريس ارائه شده
 • مقايسه شيوه هاي ارزشيابي متداول با شيوه هاي نوين ارزشيابي دانشجو(دروس نظري،عملي وباليني)
 • روايي وپايايي ابزارهاي ارزشيابي اساتيد وتدوين يک ابزار مناسب
 • ارزشيابي محيطهاي اموزشي در رشته هاي مختلف علوم پزشکي وتعيين معيارهاي معتبر
 • ارزشيابي برنامه هاي يادگيري الکترونيکي و مجازي
فرآیندها - فرم ها - چارت

همکاران واحد

دکتر صغری مهری - مسوول واحد ارزشیابی
دکتر صغری مهری - مسوول واحد ارزشیابی

تلفن (051) : 38420305

ایمیل : mehris@mums.ac.ir
حسنعلی زاهدمقدم
حسنعلی زاهدمقدم - سرپرست گروه ارزشیابی مرکز

تلفن (051) : 38420305

ایمیل : ZahedMHA1@mums.ac.ir
دکتر امیرحسین جعفریان
دکتر امیرحسین جعفریان - مسوول کمیته ارزیابی درونی
 
تلفن (051) : 38420305
 
ایمیل : JafarianAH@mums.ac.ir
فاطمه پوراسماعیل سیوکی
فاطمه پوراسماعیل سیوکی - کارشناس واحد ارزشیابی

تلفن (051) : 38420305

ایمیل : PouresmailF1@mums.ac.ir
شکوفه مسعودی
شکوفه مسعودی - کارشناس واحد ارزشیابی

تلفن (051) : 38420305

ایمیل : MasoudiSH1@mums.ac.ir