اخبار EDC

كارگاه ها

چشم انداز و اهداف مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

0
دانشکده
0
رشته مقطع
0
گروه آموزشی
0
هیات علمی
0
دانشجو

چشم انداز

این مرکز از طریق مشارکت در مجامع بین المللی، همراهی با سیاستهای کشور، همکاری با وزارتخانه و دانشگاههای علوم پزشکی و سایر مراکز توسعه آموزش پزشکی ارتقاء روز افزون کیفیت آموزش پزشکی را محقق سازد، علاوه بر این با پژوهش و توسعه مستمر در زمینه آموزش پزشکی می کوشد تا مسیر ارائه خدمات بهداشتی و درمانی با کیفیت را با تربیت نسلی متعهد، با اخلاق و پژوهشگر هموار سازد.

اهداف

اهداف مرکز مطالعات در راستای ارتقای استانداردها و کیفیت آموزش در جهت برنامه­ های استراتژیک دانشگاه است، در حقیقت ارتقای مهارت­ های آموزشی در نیروی انسانی هیأت علمی و فراگیرندگان هدف این مرکز است. و اقتضاء این هدف با ایفای نقش های زیر محقق می گردد:
 • هدایت، هماهنگی، اجرا و نظارت بر تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی
 • سازماندهی، برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر ارتقای توانمندی های اعضاء هیات علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی
 • هدایت و نظارت بر اجرای روش های نوین آموزشی و ارزشیابی برای توسعه و ارتقای کیفیت آموزش دانشگاه
 • سازماندهی، اجرا و نظارت بر ارزشیابی اعضا هیات علمی و فرایندهای یاددهی-یادگیری
 • هدایت و نظارت بر برنامه های آموزشی از راه دور و الکترونیکی دانشگاه
 • سازماندهی و نظارت بر فرایندهای شناسایی، جذب و بهره وری استعدادهای درخشان
 • هدایت، تصویب، و نظارت بر اجرای طرح های پژوهش در آموزش
 • طراحی، مشاوره و مشارکت در اعتباربخشی مراکز آموزشی دانشگاه
 • هدایت، هماهنگی، تسهیل، نظارت و ارزیابی، فعالیت های دانش پژوهی بر اساس آیین نامه مربوطه
 • نظارت بر عملکرد و هماهنگ نمودن فعالیتهای دفاتر توسعه آموزش تابعه
 • ارائه مشاوره در خصوص مسائل آموزشی دانشگاه به مراجع ذیربط
 • ارایه مشاوره و همکاری با دبیران کار گروه بسته های تحول و نو آوری در آموزش پزشکی
 • راهبری کمیته دانشجویی توسعه آموزش، با هدف بهره گیری از نظرات و پیشنهادات دانشجویان در راستای ارتقاء کیفی آموزش مطابق باضوابط و مقررات مربوطه
معرفی بخش های مختلف مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی(EDC)
مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي بعنوان يكي از مديريت هاي معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشكي مشهد، ارتقاي كمي و كيفي فرآيند آموزش را از طریق موارد ذیل دنبال می نماید:
توانمندسازی اعضاء هیأت علمی در حیطه آموزش علوم پزشکی منطبق بر استانداردهای موجود
 • تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی براساس نیازهای جامعه
 • سازماندهی، هدایت، نظارت و انجام پژوهش های مرتبط با آموزش پزشکی
 • سازماندهی، هدایت، نظارت و اجرای ارزشیابی آموزشی (درونداد- فرآیند- برونداد)
واحد آموزش اساتید

معرفی واحد آموزش اساتید

از جمله اهداف مراکز مطالعات توسعه آموزش پزشکی در دانشگاه‌ها، تدوین برنامه‌هایی برای حفظ و ارتقا توانایی های آموزشی اساتید دانشگا‌ه‌ها می‌باشد. واحد آموزش اساتید مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه در راستای شرح وظایف مراکز توسعه دانشگاهها و با توجه به دستورالعمل اجرایی آیین نامه طرح دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیأت علمی موسسات آموزشی و پژوهشی، متولی برگزاری دوره های آموزشی توانمندسازی اساتید می باشد.

دوره های توانمندسازی بر اساس  نیازسنجی آموزشی که با روشهای مختلف و به صورت مداوم از دانشکده ها و اعضای هیأت علمی انجام می شود طراحی و اجرا می گردد. نظر به تحولات سریع در حوزه آموزش پزشکی، برنامه کارگاه­های آموزشی در هر سطح قابل انعطاف می باشد و بر حسب نیاز و شرایط، بازنگری می­شود.

 

اهداف کلی

 • ارتقا کمی و کیفی کارگاه های توانمندسازی اساتید
 • افزایش مشارکت اساتید در اجرا و شرکت در کارگاه های توانمندسازی اساتید
 • ارزشیابی کارگاه ها بعد از کارگاه به منظور بررسی میزان اثربخشی کارگاه ها بر عملکرد اساتید
واحد استعدادهای درخشان

معرفی واحد استعدادهای درخشان
یکی از راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر، شناسایی و پرورش استعدادهای درخشان كشور است. در این راستا شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 1357/05/30 كلیات طرح جذب و هدایت استعدادهای درخشان را تصویب و در تاریخ 1357/12/13 اهداف خود را به شرح ذیل اعلام نمود:

 • فراهم سازی موجبات پرورش استعدادهای درخشان و كمك به پیشرفت علم و دانش كشور
 • توجه بیشتر به تفاوتهای فردی در جهت شكوفایی استعدادهای درخشان و فراهم ساختن امكان آموزش بیشتر
 • ایجاد گرایش جاذبه برای استعدادهای برتر برای تحصیل در رشته های استراتژیك و مورد نیاز كشور
 • ایجاد زمینه مساعد برای ارتقای كیفیت آموزش و انجام پژوهشهای بنیادی
 • كاهش طول دوران تحصیل از طریق حذف فاصله های زمانی بین مقاطع تحصیلی برای دانشجویان مستعد
 • وضع مقررات خاص و اصلاح آیین نامه ها و مقررات موجود


    راه اندازی مراکز نخبگان و استعداد درخشان در دانشگاههای کشور به منظور حمایت هرچه بهتر و فراهم ساختن امکانات پژوهشى و علمى براى استعدادهاى درخشان،در داخل کشور و جلوگيرى از مهاجرت بى‌رويه اين استعدادها بوده است.شورای هدایت نخبگان و استعداهای درخشان در کنار شورای مشاوران هیئت علمی و شورای مشاوران دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مسئول شناسایی، معرفی، هماهنگی و عضو گیری این دانشجویان میباشد، همچنین این شورا با عنايت به اهميت حفظ و حمايت از استعدادهای درخشان و به منظور هدايت اين نیروهای بالقوه علمی فعاليت خود را آغاز کرده است تا در راستای شکوفايى نخبگان و استعدادهاى درخشان با توجه به امکانات، نيازهاى مورد درخواست دانشجويان را در جهت برنامه‌هاى آموزشى و پژوهشى مدنظر قرار داده و به عنوان مرکز دانشگاهى براى ايجاد قوانين خاص و رفع موانع موجود و دادن تسهیلات رفاهی و علمی به آنان پيشقدم باشد.

واحد پژوهش در آموزش

معرفی واحد پژوهش در آموزش :

آموزش و پژوهش دو روی سکه اند و پژوهش جزء لاینفک آموزش است. هر عضو آموزشی باید در کنار مسئولیت های آموزشی و درمانی در فعالیت های تحقیقاتی بطور مستمر شرکت نمایند. انجام پژوهش در مورد مشکلات گوناگون آموزشی و نیازسنجی آموزشی از طریق هدایت پایان نامه های دانشجویی و یا بطور مستقل انجام می گیرد. واحد پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه، مسئولیت هماهنگی و پشتیبانی از تحقیقات در زمینه آموش پزشکی را برعهده دارد. واحد پژوهش در آموزش تاسیس گردیده است تا در راستای رسالت اصلی معاونت آموزشی دانشگاه که ارتقاء کیفی سطح آموزش در دانشگاه می باشد از طریق همکاری و حمایت در انجام پژوهشهای آموزشی ضمن برطرف نمودن مشکلات و نیازهای آموزشی دانشکده ها و دانشگاه گام مؤثری را در ارتقاء کیفیت آموزش در سطح ملی و بین المللی بردارد و زمینه تولید و انتقال دانش مربوطه به این حوزه را طی سالهای آتی ارتقاء بخشد. براى افزایش آگاهى اساتید در زمینه مسائل نوین آموزش پزشکى و انعکاس نظرات اساتید و دستیاران و تحلیل مسائل و مشکلات موجود در زمینه فعالیت‌هاى آموزشى باید پژوهش های متعدد و کاربردی انجام گیرد که تعیین این اولویتهای پژوهشی از فعالیتهای واحد پژوهش و توسعه می باشد. همچنین چاپ نتایج این تحقیقات در مجله آموزش پزشکى که توسط مرکز منتشر و در اختیار تمامى اساتید و دستیاران قرار مى‌گیرد. نیازسنجى در خصوص مسائل مبتلا به آموزش پزشکى در کشور، پژوهش در فرآیند یاددهی - یادگیرى در نظام آموزش پزشکى، مطالعات و بررسیهاى بنیادى و کاربردى در زمینه‌های آموزش پزشکی، توجه و حساسیت نسبت به تغییرات آموزش پزشکى در کشور، انتشار و تألیف و ترجمه در زمینه پژوهشهاى انجام شده و تازه‌هاى آموزش پزشکى، ارزیابى و پژوهشهاى کیفى و کمى در آموزش پزشکى عمومى و تخصصى کشور، انجام پژوهشهاى لازم جهت حل معضلات اساسى کشور در زمینه آموزش پزشکى و ارائه خدمات مشاوره‌اى به دیگر دانشگاه‌ها و ... از اهم فعالیتهای واحد پژوهش در آموزش می باشد.

 اهداف کمیته پژوهش در آموزش :

 • نظارت بر اجرای طرحهای پژوهش در آموزش و تسهیل اجرای اینگونه طرحها
 • سیاستگزاری، ساماندهی، هدایت و ارتقای پژوهشهای آموزشی
 • گسترش فرهنگ پژوهشهای آموزشی در سطح دانشگاه
قطب تکنولوژی آموزشی در پزشکی

معرفی قطب تکنولوژی آموزشی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

با توجه به پیشرفت‌های روزافزون تکنولوژی، امروزه استفاده از تکنولوژی‌های مختلف در آموزش علوم پزشکی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است که سبب می شود دانشجویان رده‌های مختلف علوم پزشکی، این فرصت را پیدا کنند که پیش از ورود به بخش و رویارویی با بیماران واقعی، به تمرین و کسب مهارت‌های عملی بر روی دستگاه‌های شبیه‌ساز و محیط‌های واقعیت مجازی بپردازند. این امر کمک شایانی به کسب تجربه کافی فراگیران پیش از حضور بر بالین و حفظ امنیت بیمار و صیانت از اخلاق پزشکی می‌نماید. قطب تکنولوژی آموزشی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، متشکل از اعضای هیئت علمی برجسته و همكاران غيرهيأت علمي، در صدد است با استفاده از امكانات و توانايي هاي برجسته و متمايز و توان علمي بالا به توليد علم و نوآوري، ارتباط با صنعت و توليد ثروت و دستيابي به كيفيت برتر(مرجعيت) علمي و آموزشي در سطح ملي، منطقه اي يا بين المللي و پاسخگويي به نيازهاي اساسي كشور و منطقه در حیطه آموزش علوم پزشکی بپردازد.

از کلیه اعضای محترم هیئت علمی دعوت می‌شود در صورتی که ایده یا طرحی مرتبط با هریک از محورهای فعالیت قطب دارند، آن را در قالب پروپوزال نوآورانه برای ما ارسال کنند. قطب تکنولوژی اموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تلاش می‌کند ضمن حفظ مالکیت معنوی صاحب ایده، امکانات لازم برای اجرایی سازی ایده‌های نوآورانه اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد را فراهم نماید.

محورهای اصلی فعالیت قطب تکنولوژی آموزشی:

 • نرم‌افزارهای آموزشی مبتنی بر تلفن همراه
 • طراحی درس مبتنی بر تعامل با دانشجویان
 • تهیه نرم‌افزار آموزشی
 • تهیه مولتی‌مدیا و فیلم آموزشی
 • تهیه و تولید مولاژهای اموزشی
 • تهیه و تولید محتوای واقعیت مجازی و واقعیت افزوده
واحد آموزش پاسخگو

معرفی واحد آموزش پاسخگو

 یکی از رویکردهای آموزش عالی، دیدگاه پاسخگویی و تعهد اجتماعی آن است که در این امر تمرکز بیشتر بر مسوولیت پذیری دانشگاه ها در خدمت به جامعه می باشد. دانشگاه ها به عنوان یک نهاد اجتماعی بادیدگاه پاسخگویی به نیازها و انتظارات جامعه جزء جدانشدنی از فلسفه وجودی آموزش عالی هستند.

 این دیدگاه برخاسته از نیازهای اجتماعی و توان و استعداد مراکز آموزش عالی در فرایند مساعدت در حل معضلات و مسائل اجتماعی است. یا بعبارت دیگر؛ پاسخگوئی در قبال انواع موضوعات آموزشی، پژوهشی و خدماتی است که دانشگاه ها عهده دار آنها می باشند. یکی از این معانی پاسخگویی در برنامه های آموزشی، آموزش در شرایط واقعی جامعه و آموزش در محیط طبابت آینده می باشد.

فعالیتهای واحد آموزش پاسخگو

 • تهیه اولویتهای سلامت
 • افزایش پاسخگویی آموزشی و اجتماعی با عملیاتی نمودن و گسترش آموزش پاسخگو در دانشکده ها
 • گسترش مراکز بهداشتی، درمانی و آموزشی
 • ایجاد و گسترش واحدهای آموزش پاسخگو در دفاتر توسعه آموزش پزشکی در دانشکده ها
 • تعیین راهنماهای آموزشی
 • ایجاد داروخانه های آموزشی
 • تهیه رفرنس های آموزشی بومی
 • پژوهش در آموزش پاسخگو
واحد ارزشیابی
معرفی واحد ارزشیابی

رسالت و چشم انداز

تعريف ارزشيابي آموزشي

«ارزشيابي آموزشي عبارت است از فرآيندي منظم و منسجم براي مشخص نمودن ميزان پيشرفت انجام کار و فرآيندهاي آموزشي در مسير رسيدن به هدف هاي آموزشي»

اهداف:

هدف کلی:

 • ارتقاء کیفیت فعالیت هاي آموزشي ، پژوهشي، درماني که توسط سازمان ارائه می شود.

اهداف اختصاصی:

 • افزایش کیفیت خدمات آموزشی در واحدهاي مختلف آموزشي
 • افزایش کیفیت خدمات پژوهشی در واحدهاي مختلف آموزشي
 • افزایش میزان رضایتمندی گیرندگان خدمات درمانی (بیماران) از واحدهاي مختلف آموزشي

 شرح وظایف:

 • تدوين عوامل مورد نظر در ارزشيابي با توجه به استانداردها و اهداف سازماني از قبل مشخص شده
 • بررسي نتايج ارزشيابي انجام شده درواحدهاي مختلف دانشگاه
 • جمع آوري اطلاعات وضع موجود در سه حوزه خدمتي آموزشي ، پژوهشي ، درماني
 • آناليز داده ها در تهيه گزارش نهايي
 • طرح گزارش نهايي (نقاط قوت وضعف گروه ) درسه حيطه در کميته راهبردي دانشگاه و اتخاذ تصميمات اجرايي
ارزيابي نحوه اجراي تصميمات کميته راهبردي دانشگاه
مرکز مهارت های بالینی

معرفی مرکز مهارتهای بالینی

مرکز مهارتهای بالینی با شبیه سازی محیط بالینی در نظر دارد محیطی ایمن برای تدریس و فراگیری مهارتهای بالینی و ارتباطی ایجاد نماید. پروژه ایجاد این مرکز از ابتدای سال 1385 در اولویت برنامه های معاونت آموزشی قرار گرفت و متعاقب آن با پیگیری مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و با مشورت اعضای محترم هیئت علمی تجهیز گردید.

   براساس برنامه ریزی انجام گرفته راه اندازی مرکز طی چند مرحله انجام خواهد پذیرفت. در مرحله نخست از اول مهر ماه سال 1385 فعالیت خود را عمدتا جهت دانشجویان پزشکی، آغاز نموده و امید است در مراحل بعدی، با گسترش دامنه فعالیت های آموزشی، کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد بتوانند به نحو مطلوبی از خدمات مرکز بهره‌مند شوند.

   مرکز مهارتهای بالینی به عنوان پل ارتباطی بین آموزش و بالین بیمار، یکی از اساسی‌ترین بخشهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد می‌باشد. این مرکز شرایط مناسبی را برای تمرین و تکرار تکنیک‌های بالینی و ارتباطی، بدون اینکه خطری برای بیمار ایجاد کند، فراهم می‌نماید، و به این ترتیب یکی از دغدغه‌های همیشگی آموزش علوم پزشکی، یعنی رعایت حقوق انسانی بیماران را برطرف می‌سازد.

   مرکز مهارت‌های بالینی مجهز به انواع مدلها و مانکن‌هایی است که با دقت و ظرافت آناتومی بدن انسان را شبیه‌سازی نموده و امکان آموزش پروسیجرهای بالینی را فراهم می‌کنند. فراگیری مهارت‌های بالینی به صورت علمی و عملی، باعث خواهد شد که فراگیران بتوانند یادگیری را از محیط شبیه‌سازی شده به محیط بالینی تعمیم دهند تا به این ترتیب علاوه بر ارتقاء سطح آموزش، کیفیت مراقبت از بیماران را افزایش دهند. علاوه بر این، مرکز مهارتهای بالینی با دارا بودن تجهیزات کمک آموزشی مانند کامپیوتر، اینترنت، نرم افزارهای جدید و پیشرفته آموزشی، وسایل سمعی بصری و کتب مرجع، فرصتهایی را برای آموزش‌های گروهی و مستقل ایجاد نموده ، و یادگیری را در کلیه سطوح شناختی، روانی- حرکتی و تغییر نگرش تسهیل می‌سازد.

   فراگیران می‌توانند علاوه بر تمرین مهارتهای بالینی و ارتباطی، در انواع فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده و سناریوهای موردی، که با هدف ارتقاء مهارتهای تفکر انتقادی، تصمیم‌گیری و کار گروهی طراحی شده اند، شرکت کنند. ما معتقدیم که یادگیری یک فرآیند فعال است و بایستی بصورت خودجوش و مداوم صورت گیرد. مرکز مهارتهای بالینی با به کارگیری روشهای نوین آموزش و ارزشیابی، فرصت یادگیری فعال و مداوم را برای فراگیران مختلف اعم از دانشجویان، دانش آموختگان، و پرسنل بالینی فراهم می‌نماید.

رسالت مرکز
ما در این مركز با اعتقاد به اصول ومبانی شرع مقدس، انسان را دارای شان و كرامت و غایت همه مراقبتهای سلامتی می دانیم. بنابراین بر آن هستیم كه با ایجاد یك محیط ایمن و شبیه سازی شده شرایط ارتقاء مهارت های بالینی، ارتباطی، تفكرانتقادی، كار گروهی، شیوه های ارزشیابی بالینی، ایجاد فرصت هایی برای یادگیری مستقل و مداوم و همچنین فراگیری علم همراه با عمل را برای نیروهای متخصصی كه رسالت مراقبت از انسان را به عهده دارند، به صورت همه جانبه و با تسلط كامل فراهم آوریم.

اهداف مرکز

 • ارتقاء مهارتهای بالینی
 • ارتقاء مهارت های ارتباطی
 • ارتقاء مهارت های تفکر انتقادی و کارگروهی
 • ایجاد فرصتهایی برای یادگیری مستقل و مداوم
 • ارتقاء شیوه های ارزشیابی بالینی
 • انجام پژوهش های مرتبط با فعالیت های فوق
 • توسعه امکانات خدمات آموزشی مرکز متناسب با نیازهای جامعه
واحد دانش پژوهی و طرح های نوآورانه

معرفی واحد دانش پژوهی و طرح های نوآورانه
فعالیت هاي آموزشی بخش مهمی از رسالت مؤسسات آموزش عالی و قسمت عمده اي از عملکرد اعضاي هیأت علمی را تشکیل می دهند. حفظ جایگاه مؤسسات آموزش عالی در جهت انجام هر سه حیطه فعالیت آنها شامل آموزش، پژوهش و ارائه خدمت است.

دارا بودن یک نظام آموزشی، پژوهشی و درمانی پویا و بالنده مستلزم رویکرد آموزشی و درمانی مبتنی بر پژوهش و بالعکس پژوهش در آموزش و درمان می باشد بعبارتی دیگر برای ارتقاء آموزش لازم است اعضای هیات علمی با نگاه پژوهشی به امر آموزش بپردازند.

با توجه به نقش موثر اعضای هیات علمی در ارتقاء نظام آموزش و گسترش دانش، ضروری است تلاش و کوشش ایشان در این عرصه  به نحو مناسب ارزیابی و ارزش گذاري شود و در صورت کسب شایستگی ها و امتیازات مربوطه ارتقاء یابند. وجود چنین ساز و کاري سبب خلق ارزش هاي بدیع و آثار مفیدي در حیطه آموزش خواهد شد که جوهره آن ایمان و اخلاص، علم و تجربه، ابتکار و خلاقیت و تلاش صاحبان خرد و اندیشمندان و تلاشگران عرصه هاي آموزش می باشد.

با توجه به اهمیت و ضرورت فعالیت های نوآورانه آموزشی(دانش ورانه و دانش پژوهی) و به اشتراک گذاشتن تجارب آموزشی در پیشبرد اهداف آموزشی، سامانه ملی ثبت فعالیت های نوآورانه آموزشی از سوی وزارت متبوع در جهت فـراهم كـردن زمينه براي نوآوري هاي آموزشي راه اندازی و امکان استفاده از امتیاز فرایند های آموزشی مصوب در کمیته کشوری دانش پژوهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بعنوان بخشی از امتیاز شرطی ماده 3 پژوهشی در آیین نامه ارتقاء پیش بینی شده است. از سوی دیگر معیارهای ورود فرایندها به مرحله داوری در جشنواره کشوری شهید مطهری منطبق بر معیارهای فعالیت های نوآورانه آموزشی در سامانه ملی می باشد.

هدف از تشکیل کمیته:

با توجه به راه اندازی سامانه ملی فعالیت های نو آورانه آموزشی از سوی وزارت متبوع به آدرس: http://meded1.behdasht.gov.irو ابلاغ شیوه نامه ارزشیابی فعالیت های دانش پژوهی آموزشی (بند 6 ماده 2 آئین نامه ارتقاي اعضاي هیأت علمی دانشگاه ها) پیوست شماره هشت شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقاء کمیته دانشگاهی دانش پژوهی در خرداد ماه 96 بر اساس ماده 3 بند ب شیوه نامه تشکیل گردید.

 

شرح وظیفه کمیته:

بررسی فعالیتهاي دانشورانه و دانش پژوهی آموزشی در سطح دانشگاهی

 

محدوده اختیارات کمیته:

در هر یک از دانشگاه هاي داراي هیأت ممیزه مستقل، "کمیته دانشگاهی ارزیابی فعالیت هاي دانشورانه و دانش پژوهی آموزش علوم پزشکی" تشکیل می شود که کمیته تخصصی هیأت ممیزه تلقی شده و به اختصار "کمیته دانشگاهی دانش پژوهی" نامیده می شود . محدوده اختیار این کمیته در هر دانشگاه بر اساس اختیارات تفویض شده از سوي کمیته کشوري دانش پژوهی تعیین می شود.

 

شرایط اعضاي حقیقی کمیته عبارت است از:

  ♦ داشتن سابقه برجسته آموزشی
  ♦ آشنایی با دانش آموزش علوم پزشکی
  ♦ التزام به رعایت اصول اخلاق در داوري
  ♦ ترجیحا سابقه حداقل 5 سال کار به عنوان عضو هیأت علمی
  ♦ ترجیحاً دارا بودن رتبه دانشیاري یا استاد

مرکز آموزش مجازی
معرفی مرکز آموزش مجازی
مرکز آموزش مجازی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سال ۱۳۸۵ آغاز شده است و در حال حاضر پس از ۱۲سال این دانشگاه یکی از غنی ترین پایگاه های اطلاع رسانی در زمینه آموزش مجازی در دروس علوم پزشکی را دارا میباشند. این مرکز مجهز به استودیو های پیشرفته، سالن وبینار، کلاس درس مبتنی بر کامپیوتر و کارشناسان زبده و خبره در تولید و عرضه محتوای آموزش الکترونیکی و قابلیت برگزاری جلسات مبتنی بر اینترنت میباشد. از پاییز سال گذشته این مرکز با ارسال درخواست به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، توسط کمیسیون عالی آموزش مجازی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مجازی کشور اعتباربخشی شده و به عنوان مرکز معتبر آموزش مجازی در دانشگاههای علوم پزشکی شناخته شد.  همچنین در سال جاری با طرح موضوع تاسیس دانشکده مجازی در کمیسیون عالی آموزش مجازی وزارت بهداشت و درمان موفقیت این کمیسیون برای تاسیس دانشکده مجازی را دریافت نموده که این مجوز پس از تأیید شورای عالی گسترش وزارت متبوع به دانشگاه ابلاغ خواهد شد.
واحد برنامه ریزی

معرفی واحد برنامه ریزی
واحد برنامه ریزی مرکز مطالعات و توسعه آموزش با همكاری اعضاء هیات علمی و كارشناسان دانشگاه و با استفاده از یافته‌های پژوهش‌های آموزشی در باره چگونگی بهبود كیفیت آموزشی و به كار بردن برنامه ریزی در نظام آموزشی، به بازاندیشی، بازسازی و بازآفرینی این نظام می پردازد. لذا برای نیل به این اهداف فعالیت‌های خود را عمدتا در محورهای زیر متمركز نموده است:

 • ارتقا سطح مهارتهای برنامه ریزی آموزشی (تدوین طرح دوره، طرح درس و . . .) در اعضا هیئت علمی با برگزاری کارگاه های مرتبط و ارائه مشاوره.
 • مشارکت در تدوین و بازنگری برنامه‌های آموزشی در سطوح مختلف (به ویژه برنامه درسی=Course Planو طرح درس=lesson plan) رشته ها و مقاطع مختلف
 • ارتقا سطح مهارتهای آموزشی و ارزشیابی اعضاء هیات علمی دانشگاه از طریق برگزاری كارگاه‌های مرتبط و ارائه مشاوره ‌های فردی و گروهی
 • ارائه مشاوره به دانشجویان در زمینه روش‌های نوین یاددهی و یادگیری، برنامه ریزی آموزشی و پژوهش های مرتبط
 • مشاركت در تدوین و بازبینی برنامه‌های آموزشی برای راه اندازی رشته‌های جدید در دانشگاه
 • پیگیری و هدایت روند تصویب و ارتقا برنامه ها و دوره های آموزشی در سطوح و مقاطع مختلف در دانشگاه
 • توسعه روشهای نوین سنجش و ارزشیابی دانشجویان و ارائه مشاوره به اساتید و گروه های آموزشی در این مورد و برگزاری کارگاه
 • هدایت پروژه اعتبار بخشی برنامه های آموزشی (مورد تاكید وزارت متبوع) و مشاركت در تدوین و اجرای فرآیند ارزشیابی درونی و بیرونی
 • انجام مطالعات كاربردی در زمینه ارتقا و توسعه روشهای نوین آموزش و ارزشیابی و موضوعات كاربردی در آموزش نظیر تئوریهای نوین یادگیری- مهارت های ارتباطی- نیاز سنجی آموزشی و . . .

همچنین از وظایف خطیر مركز توسعه به منظور تقویت مهارتهای برنامه ریزی درسی و بهبود كیفیت مواد یاددهی، یادگیری، ارزیابی یادگیری دانشجویان و كارآیی آموزش می باشد كه این وظایف از طریق كمیته برنامه ریزی درسی و بازنگری دورس انجام می گیرد. كه اهداف آن عبارتند از :

 • بهبود برنامه درسی
 • انطباق برنامه های درسی با نیازهای جامعه
 • انطباق برنامه های درسی با وظایف آینده دانشجویان
کمیته دانشجویی

معرفی واحد کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی 
دانشجویان مشتریان اصلی نظام آموزشی هستند و وجود ساز و کار دائمی برای بهره‌گیری از مشارکت آنان برای بهبود نظام آموزشی ضروری است. سازمان‌دهی، هماهنگی و انسجام بیشتر فعالیت‌های دانشجویی و استفاده از پتانسیل‌های ایشان در توسعه آموزش علوم پزشکی در سطوح مختلف اعم از وزارتی، دانشگاهی و برنامه­ های آموزشی نیاز به یک تشکل ساختارمند دانشجویی را در نهاد مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی آشکار می­ سازد. برای دستیابی به این مهم، از سال ۱۳۸۹ کمیته‌های مشورتی با مسئولیت ارتقای کیفی آموزش در دانشگاه‌های علوم پزشکی تشکیل شده است. 

به منظور ارتقای سطح مشارکت و فعالیت­های دانشجویی، بازنگری آیین ­نامه در سال ۱۳۹۶ در دستور کار وزارت متبوع قرار گرفت و پس از بازنگری با عنوان کمیته دانشجویی مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی مصوب گردید.

نشانی ما