مدیر EDC
وظایف مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
♦ برگزاری کارگاههای آموزشی Medical Education بر اساس نیازسنجی
 تشکیل جلسات ماهانه به صورت سخنرانی، پانل و کنفرانس با محوریت موضوعات آموزش پزشکی
 تقویت و تجهیز کتابخانه مرکز با هدف برطرف کردن نیاز اعضاء هیأت علمی علاقه مند به منابع معتبر و جدید در زمینه آموزش پزشکی
 حمایت از طرحهای پژوهش در آموزش و تشویق پژوهشگران به استفاده از نتایج بدست آمده در فرآیند آموزش
 برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز اعضاء هیأت علمی مانند زبان، کامپیوتر، مقاله نویسی اطلاع رسانی و . . .
 فراهم نمودن برنامه عملیاتی دقیق و منصفانه جهت برقراری طرح تمام وقتی اعضاء هیأت علمی

 توسعه کمی وکیفی رشته های جدید متنایب با نیاز جامعه
 بازنگری برنامه های آموزشی و تدوین Course plan، Lesson plan، Logbook کلیه رشته‌های موجود در دانشگاه
 سازماندهی و نظارت بر اجرای آزمونهای پیشرفت تحصیلی
 ارزشیابی مستمر اساتید ومدیران گروههای آموزشی عملیاتی کردن برنامه و خارج شدن از کاغذ و جزوه
 ایجاد انگیزش در همکاران EDC از طریق معادل سازی فعالیت اعضاء هیأت علمی، برقراری اضافه کار پرسنل براساس نوع میزان فعالیت و . . .

 ایجاد سیستم قوی و کارآمد ارزشیابی مداوم برنامه های آموزشی در گروهها
 جلب مشارکت افراد علاقه مند به آموزش پزشکی و استفاده از تواناییهای آنان در امر برگزاری (دوره های آموزشی) کارگاهها و جلسات ماهانه مرکز
 دعوت از اساتید برجسته ایرانی و خارجی برای برگزاری جلسات آموزشی
♦ انجام نیاز سنجی آموزشی از مدیران آموزشی، اعضاء هیأت علمی و دانشجویان
 شناسایی و جلب مشارکت سازمانها و ارگانهای دولتی و غیردولتی که می توانند در جهت ارتقاء آموزش پزشکی با EDC همکاری نمایند.
 نظارت بر فعالیتهای آموزشی Skill lab و ارزشیابی مستمر آن
 تهیه دستورالعملهای اجرایی در زمینه چگونگی استفاده از روشهای آموزشی مدون جهت اعضاء هیأت علمی
 توزیع منظم حداقل یک یا دو مجله معتبر ذر زمینه آموزش پزشکی در سطح گروههای آموزشی

شرح وظایف مدیر مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
 • برنامه ریزی جهت ارتقاء سطح کیفی و گسترش کمی مرکز مطالعات
 • مديريت منابع انساني، كنترل و اطمينان از انجام صحيح و به موقع وظايف واحدها و ارزشيابي مداوم كارشناسان و پرسنل و ارائه بازخورد مناسب به آنان
 • برنامه ریزی جهت ارتقاء سطح کیفی و گسترش کمی مرکز مطالعات
 • نظارت بر تدوین جدول زمانبندی برنامه های اجرایی واحدهای مختلف مرکز
 • شناسایی و ارتباط و استفاده از امکانات و تجربیات سازمانها و موسساتی که اهداف مشابه دارند
 • برگزاری جلسات هماهنگی بین واحدهای مرکز و هماهنگی برون بخشی جهت انجام هر چه بهتر مأموریت ها
 • بررسی گزارش کار واحدها و پرسنل بصورت ماهانه
 • ارتباط و تعامل مناسب و مداوم با ستاد مرکز جهت پی گیری و انجام امور
 • تلاش در جهت توسعه فردی، پرسنل، کارشناسان و مرکز مطالعات
 • تلاش در جهت استقرار سیستم مدیریتی مناسب در مرکز
 • تلاش در جهت تأمین و تدارک امکانات مورد نیاز واحدهای مرکز مطالعات
 • تبادل نظر با اعضاء هیأت علمی به منظور بهبود کیفیت فعالیت های آموزشی
 • شرکت فعال در سمینارهای کشوری EDC و سایر همایش های مرتبط
 • برنامه ریزی جهت تشکیل شورای توسعه آموزش و ایجاد دفاتر توسعه در دانشکده ها
 • نظارت و مشارکت در تدوین برنامه استراتژیک مرکز مطالعات
 • فعالیت در شوراها و کمیته های مختلف دانشگاه حسب مورد
 • تدوین و پیشنهاد برنامه آموزشی دانشگاه
 • پیشنهاد تجدید یا گسترش دوره های تخصصی
 • پیشنهاد اهداف و خط مشی آموزشی دانشگاه به معاونت آموزشی
 • تهیه و تدوین و پیشنهاد طرحهای تربیت مدرس متناسب با نیاز
 • طراحی و پیشنهاد ارزیابی اساتید و فعالیت های آموزشی و مدریت آموزشی واحدهای تابعه دانشگاه
 • توسعه و نوآوری در امور آموزشی
 • شرکت فعال در تهیه و تدوین برنامه های آموزشی با مشارکت گروه های آموزشی
 • سازماندهی و نظارت فعال بر برنامه های آموزش مداوم
 • برگزاری کارگاههای آموزشی در زمینه: برنامه ریزی، آموزشی، شیوه های تدریس، ارزشیابی و ارزیابی دانشجو، مدیریت آموزشی و سایر زمینه های آموزشی
 • تدوین گزارش فعالیتهای مرکز و ارائه به معاونت آموزشی بطور مستمر
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

مدیر و همکاران فعلی مرکز

دکتر علی عمادزاده - مدیر مرکز

دکتر علی عمادزاده - مدیر EDC
 
تلفن (051) : 38420305
 
ایمیل : EmadzaehA@mums.ac.ir
 
فاطمه پوراسماعیل
فاطمه پوراسماعیل - مسوول دفتر مرکز مطالعات

تلفن (051) : 38420305

ایمیل : PouresmailF1@mums.ac.ir