واحد آموزش پاسخگو

     
   

 

 

یکی از رویکردهای آموزش عالی، دیدگاه پاسخگویی و تعهد اجتماعی آن است که در این امر تمرکز بیشتر بر مسوولیت پذیری دانشگاه ها در خدمت به جامعه می باشد. دانشگاه ها به عنوان یک نهاد اجتماعی بادیدگاه پاسخگویی به نیازها و انتظارات جامعه جزء جدانشدنی از فلسفه وجودی آموزش عالی هستند.
 این دیدگاه برخاسته از نیازهای اجتماعی و توان و استعداد مراکز آموزش عالی در فرایند مساعدت در حل معضلات و مسائل اجتماعی است. یا بعبارت دیگر؛ پاسخگوئی در قبال انواع موضوعات آموزشی، پژوهشی و خدماتی است که دانشگاه ها عهده دار آنها می باشند. یکی از این معانی پاسخگویی در برنامه های آموزشی، آموزش در شرایط واقعی جامعه و آموزش در محیط طبابت آینده می باشد.

 

    
     
             
     
         
   
دکتر رضا پروانه
 

تکتم عرفانی

   
   

مسئول واحد آموزش پاسخگو

 

کارشناس واحد آموزش پاسخگو

   
   

تلفن:38420305
 

تلفن:38461816