معرفی مرکز
معرفی مرکز

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی بعنوان يكي از مديريت هاي معاونت آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد به همت اساتید و همکاران پیشکسوت دراواخر دهه 70 شروع به کار کرد و در حال حاضر به عنوان مغز متفکر دانشگاه مسئولیت ارتقای کیفی آموزش در جهت برنامه های استراتژیک دانشگاه است و فعالیت های متنوعی را در راستای رسالت و اهداف خود انجام می دهد.

اهداف
اهداف مركز مطالعات در راستاي ارتقاي استانداردها و كيفيت آموزش در جهت برنامه­ هاي استراتژيك دانشگاه است، در حقيقت ارتقاي مهارت­ هاي آموزشي در نيروي انساني هيأت علمي و فراگيرندگان هدف اين مركز است. و اقتضاء اين هدف با ايفاي نقش های زير محقق می گردد:
 • هدایت، هماهنگی، اجرا و نظارت بر تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی
 • سازماندهی، برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر ارتقای توانمندی های اعضاء هیات علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی
 • هدایت و نظارت بر اجرای روش های نوین آموزشی و ارزشیابی برای توسعه و ارتقای کیفیت آموزش دانشگاه
 • سازماندهی، اجرا و نظارت بر ارزشیابی اعضا هیات علمی و فرایندهای یاددهی-یادگیری
 • هدایت و نظارت بر برنامه های آموزشی از راه دور و الکترونیکی دانشگاه
 • سازماندهی و نظارت بر فرایندهای شناسایی، جذب و بهره وری استعدادهای درخشان
 • هدایت، تصویب، و نظارت بر اجرای طرح های پژوهش در آموزش
 • طراحي، مشاوره و مشاركت در اعتباربخشي مراكز آموزشي دانشگاه
 • هدایت، هماهنگی، تسهیل، نظارت و ارزیابی، فعالیت های دانش پژوهی بر اساس آیین نامه مربوطه
 • نظارت بر عملکرد و هماهنگ نمودن فعالیتهای دفاتر توسعه آموزش تابعه
 • ارائه مشاوره در خصوص مسائل آموزشی دانشگاه به مراجع ذیربط
 • ارایه مشاوره و همکاری با دبیران کار گروه بسته های تحول و نو آوری در آموزش پزشکی
 • راهبری كميته دانشجويي توسعه آموزش، با هدف بهره گيري از نظرات و پيشنهادات دانشجويان در راستاي ارتقاء كيفي آموزش مطابق باضوابط و مقررات مربوطه