سازمان میز

 • رئیس میز: معاون آموزشی دانشگاه
 • نائب رئیس میز: معاون پژوهشی دانشگاه
 • معاون رئیس میز: مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دبیر کارگروه آینده نگاری و ظرفیت سازی برای کسب مرجعیت علمی
 • دبیر علمی میز:
 • کارشناس مسؤل میز: اکرم مقدسی
هسته فکری و مطالعاتی

مطالعات اسنادی، فراتحلیل، مطالعات میدانی و اجرای پنل های خبره و... با مقاصد زیر:تهیه و تدارک دادگان

 • تولید محتوا
 • مستندسازی
 • انجام تکنیک های دلفی
 • نگاشت سناریو
 • و ........  
گروه های هدف برای دعوت به گفتگو در این میز

 • خبرگان و صاحب نظران ملی و بین المللی در حوزه های آینده پژوهی، مدیریت آموزش، آموزش پزشکی، علوم تربیتی و علوم پزشکی
 • سیاستگذاران و  مدیران سطح کلان آموزش پزشکی
 • مدیران دانشگاهی و دانشگاهیان
 • مدیران دفاتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده ها
 • دبیران کارگروه های تخصصی و حوزه های تمایز رسالت دانشگاه
 • کارشناسان، پژوهشگران و دانشجویان علوم پزشکی، علوم تربیتی و آینده پژوهی
 • ذی نفعان بیرونی خدمت گیرنده در ارتباط با جامعه و صنعت از جمله شرکت های دانش بنیان و پارک علم و فناوری

کارگروه های میز آینده پژوهی و خروجی‌های مورد انتظار

کارگروه تولید و مدیریت دانش آینده پژوهی در آموزش پزشکی(Knowledge Management & Generation)
خروجی های کارگروه تولید و مدیریت دانش آینده پژوهی در آموزش پزشکی
 • تدوین سناریو آینده های ممکن، محتمل و مطلوب دانشگاه های علوم پزشکی بطور عام و دانشگاه علوم پزشکی مشهد به طور خاص
 • راهبردهای عملیاتی گسترش و توسعه متوازن و پایدار رشته های پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • راهبردهای عملیاتی مواجهه با جهانی شدن، فناوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده از تکنولوژی های آموزش پزشکی
 • راهبردهای عملیاتی مواجهه با پدیده های نوظهور در حوزه سلامت و پاسخگویی آموزش پزشکی
 • راهبردهای عملیاتی کارآفرینی و ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت در آموزش پزشکی
 • راهبردهای عملیاتی مدیریت آموزش و تضمین کیفیت آموزش پزشکی
 • راهبردهای عملیاتی رشد و بالندگی هیأت علمی با رویکرد آینده
 • سیاست پژوهی و سیاستگذاری در آموزش علوم پزشکی
 • مسیرنما، سناریو، راهبرد، سیاستهای اجرایی، طرح اقدام و....
کارگروه تبادل و اشاعه دانش آینده پژوهی در آموزش پزشکی(Knowledge Transfer)
خروجی های کارگروه تبادل و اشاعه دانش آینده پژوهی در آموزش پزشکی
 • هم اندیشی ها
 • همایش ها
 • کارگاه ها
 • بولتن و نشریه (الکترونیکی و کاغذی)و....
کارگروه تبدیل، مشاوره وکاربرد دانش آینده پژوهی در آموزش پزشکی(Knowledge Utilization)
خروجی های کارگروه تبدیل وکاربرد دانش آینده پژوهی در آموزش پزشکی
 • سیاست سازی و گشودن پنجره های دستورگذاری در آموزش پزشکی با رویکرد آینده
 • کاربرد تکنیک های آینده پژوهی، تفکر و خلاقیت در آموزش، پژوهش و درمان های پزشکی
 • مدل سازی آموزش علوم پزشکی(مجازی و بین المللی)