مدیران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی مشهد

دکتر علی عمادزاده

ایمیل : EmadzadehA@mums.ac.ir

از سال 1399 تاکنون

دکتری آموزش بهداشت

متخصص دندانپزشکی بیماریهای دهان، فک و صورت

دكتر جواد سرآبادانی
ایمیل : SarabadaniJ@mums.ac.ir
از سال 1396 تا سال 1399
دكتر محمد اعتضادرضوی
ایمیل : EtezadM@mums.ac.ir
از سال 1392 تا سال 1396

متخصص چشم پزشکی

فوق تخصص نوزادان

دکتر حسن بسکابادی
ایمیل : BoskabadiH@mums.ac.ir
از سال 1391 تا سال 1392
دکتر رضا افشاری
ایمیل : AfshariR@mums.ac.ir
از سال 1389 تا سال 1391
 

متخصص سم شناسی

متخصص دندانپزشکی کودکان

دکتر عباس مکارم
ایمیل: MakaremA@mums.ac.ir
از سال 1384 تا سال 1389
دکتر اکبر درخشان
ایمیل: Derakhshan@mums.ac.ir
از سال 1380 تا سال 1384
 

متخصص چشم پزشکی