کمیته دانشجویی
معرفی واحد

دانشجویان مشتریان اصلی نظام آموزشی هستند و وجود ساز و کار دائمی برای بهره‌گیری از مشارکت آنان برای بهبود نظام آموزشی ضروری است. سازمان‌دهی، هماهنگی و انسجام بیشتر فعالیت‌های دانشجویی و استفاده از پتانسیل‌های ایشان در توسعه آموزش علوم پزشکی در سطوح مختلف اعم از وزارتی، دانشگاهی و برنامه­ های آموزشی نیاز به یک تشکل ساختارمند دانشجویی را در نهاد مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی آشکار می­ سازد. برای دستیابی به این مهم، از سال ۱۳۸۹ کمیته‌های مشورتی با مسئولیت ارتقای کیفی آموزش در دانشگاه‌های علوم پزشکی تشکیل شده است. 

به منظور ارتقای سطح مشارکت و فعالیت­های دانشجویی، بازنگری آیین ­نامه در سال ۱۳۹۶ در دستور کار وزارت متبوع قرار گرفت و پس از بازنگری با عنوان کمیته دانشجویی مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی مصوب گردید.
شرح وظایف

این کمیته در راستای رسالت کلی و در چارچوب سیاست ها و برنامه های مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی در موارد زیر فعالیت می‌نماید :

1) آگاه سازی، تشویق و جذب دانشجویان جهت مشارکت در فعالیت های توسعه آموزشی

2) بسترسازی در جهت توانمندسازی دانشجویان علوم پزشکی در زمینه آموزش علوم پزشکی از طریق :

الف .برگزاری سمینارها، کارگاه ها و دوره های آموزشی مرتبط با آموزش علوم پزشکی مبتنی بر نیازهای دانشجویان

ب .ارائه مشاوره به دانشجویان و تشکل های دانشجویی در زمینه آموزش علوم پزشکی

پ .جلب حمایت از شرکت دانشجویان در برنامه های آموزشی ملی و بین المللی مرتبط با آموزش علوم پزشکی

3) برقراری ارتباط، اطلاع رسانی و بسترسازی جهت تعامل و تبادل تجارب دانشجویی در حوزه آموزش علوم پزشکی از طریق :

الف. جلسات درون و برون دانشگاهی

ب . همایش ها و جشنواره ها

پ . رسانه های مختلف اعم از نشریات، فضای مجازی و...

4) مشارکت فعال در پیاده سازی بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی وزارت در چارچوب فعالیت های مرکز مطالعات دانشگاه از طریق :

الف . آشناسازی دانشجویان با بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

ب . همکاری در پروژه های دانشگاه در جهت پیاده سازی بسته های تحول

پ . مشارکت در انجام مأموریت های ویژه پذیرفته شده توسط دانشگاه ها

ت . مشارکت در نقد اقدامات ذیل بسته های تحول و به روزرسانی آنها

ث . مشارکت در ارزیابی های کیفی، خودارزیابی و ارزیابی های محوله

5) خودارزیابی و مشارکت در ارزشیابی های کمیته های دانشجویی

6) به روز نگه داشتن صفحه کمیته دانشجویی در وب سایت مرکز مطالعات دانشگاه و مستندسازی و تهیه آرشیو فعالیت های کمیته دانشجویی

7) همکاری و مشارکت در فعالیت های مرکز مطالعات دانشگاه در زمینه برنامه ریزی درسی اعم از نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی

8) همکاری و مشارکت در فعالیت های مرکز مطالعات دانشگاه در زمینه ارزشیابی های فعالیت های آموزشی از طریق :

الف. مشارکت در طراحی، اجرا و بازخورد ارزشیابی های برنامه، دورهاعضای هیأت علمی، کارکنان و فرآیندهای آموزشی

ب . مشارکت در ارزشیابی سیاست ها و آیین نامه های آموزشی مرتبط با دانشجویان

9) همکاری و مشارکت در فعالیت های مرکز مطالعات دانشگاه در زمینه طراحی، اجرا و ارزشیابی های ایده های نوآورانه آموزشی و پژوهش در آموزش

10) بسترسازی برای آموزش دانشجویان در جهت مستندسازی فرایندهای آموزشی و تبدیل ایده به محصول کاربردی

11) جلب حمایت از ارائه نتایج پژوهش ها و طرح های نوآورانه آموزشی دانشجویان در همایشها و مجامع ملی و بین المللی از طریق هماهنگی با مدیریت مرکز مطالعات دانشگاه

12) تألیف و ترجمه کتب مرتبط با آموزش علوم پزشکی برای دانشجویان با مدیریت مرکز مطالعات دانشگاه
شرایط عضویت

این کمیته شامل دانشجویان فعال و علاقه مند به فعالیت در عرصه توسعه آموزش است که حائز شرایط زیر می‌باشند :

1- علاقه مندی به فعالیت های توسعه آموزشی (سابقه همکاری با مراکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش یا همکاری در طرح های پژوهش در آموزش یا داشتن ایده های نو برای ارتقای آموزش و ...)

2-احراز معدل حداقل 14 در آخرین نیمسال تحصیلی قبل از درخواست عضویت وحفظ حداقل معدل برای تداوم عضویت

3- عدم سوء رفتار حرفه ای به تأیید معاونت آموزشی دانشکده محل تحصیل دانشجو
آیین نامه ها

به منظور ارتقای سطح مشارکت و فعالیت­های دانشجویی، بازنگری آیین ­نامه در سال ۱۳۹۶ در دستور کار وزارت متبوع قرار گرفت و پس از بازنگری با عنوان کمیته دانشجویی مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی مصوب گردید. برای دانلود اساسنامه روی لینک زیر کلیک نمایید :

کارگروه های کمیته
  • کارگروه روابط عمومی
  • کارگروه تولید محتوا
  • کارگروه آموزش مجازی
  • کارگروه پژوهش در آموزش
  • کارگروه حمایتی و مشورتی
مسابقه چالش ها و ایده های آموزشی پل

همکاران واحد

دکتر مینا اکبری راد - مسوول کمیته دانشجویی
دکتر مینا اکبری راد - مسوول کمیته دانشجویی

تلفن (051) : 38420305

ایمیل : AkbariRadM@mums.ac.ir
امیرحسین اژدری
امیرحسین اژدری - دبیر کمیته دانشجویی

تلفن (051) : 38420305

ایمیل : AzhdariAH921@mums.ac.ir
تکتم عرفانی
تکتم عرفانی - کارشناس کمیته دانشجویی

تلفن (051) : 38420305

ایمیل : ErfaniT1@mums.ac.ir