شرح وظایف EDC
مدیریت مرکز
 • مشارکت در تصمیم سازی سیاست های آموزشی نهادهای سیاست گذاری دانشگاه اعم از شورای آموزشی دانشگاه، شورای دانشگاه، هیئت رئیسه، هیئت امناء و هیئت ممیزه دانشگاه
 • ارائه مشاوره به معاون آموزشی دانشگاه برای برنامه ریزی و عملیاتی کردن برنامه ها و سیاست های کلان آموزشی دانشگاه
 • عضویت و شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی و پژوهشی دانشگاه
 • ارائه گزارش فعالیت ها به تصمیم گیرندگان آموزشی در سطح دانشگاه و وزارت متبوع
 • همکاری با EDC دانشگاه های علوم پزشکی به منظور تبادل تجربیات، اطلاعات و بهره مندی از پتانسیل های موجود در هر مرکز
 • طراحی و مدیریت برنامه های نوآورانه آموزشی در زمینه روش تدریس، ارزشیابی، مشاوره و رهبری و مدیریت در محدوده اختیارات دانشگاه و مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه
 • پایش، ارزشیابی، معرفی و انتشار برنامه های نوآورانه در حوزه علوم پزشکی در سطح ملی و بین المللی
 • نیازسنجی آموزشی اعضاء هیئت علمی
 • توانمندسازی اعضای هیئت علمی در حیطه های مختلف آموزش علوم پزشکی بر اساس نتایج نظرسنجی، سیاست ها و اولویت های آموزشی دانشگاه
 • توانمندسازی، حمایت و هدایت دفاتر و توسعه دانشکده ها (EDO) و واحدهای توسعه آموزش بیمارستانها در اجرای وظایف و برنامه های مربوطه
 • توانمندسازی مدیران آموزشی دانشگاه اعم از معاونان آموزشی دانشگاه، دانشکده، بیمارستانها و گروه های آموزشی در زمینه رهبری و مدیریت آموزشی
 • برنامه ریزی درسی در چهارچوب اختیارات داده شده به دانشگاه های علوم پزشکی
 • طراحی، مشاوره و مشارکت در اجرای ارزشیابی برنامه درسی استاد و دانشجو
 • طراحی، مشاوره و مشارکت در اعتباربخشی مراکز آموزشی دانشگاه
 • ارزشیابی عملکرد و فعالیت های دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها و واحدهای توسعه آموزش بیمارستانها
 • تعیین اولویت پژوهش در آموزش دانشگاه و حمایت از اجرای پروژه های تصویب شده
 • ایجاد و فعال کردن کمیته های مشورتی دانشجویی، استعدادهای درخشان و دانش آموختگان با هدف بهره گیری از نظرات و پیشنهادات دانشجویان در راستای ارتقاء کیفی آموزش مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه
واحد برنامه ریزی آموزشی

 

 • ارتقا سطح مهارتهاي برنامه ريزي آموزشي (تدوين طرح دوره، طرح درس و . . .) در اعضا هيئت علمي با برگزاري کارگاه هاي مرتبط و ارائه مشاوره.
 • مشارکت در تدوين و بازنگري برنامه‌هاي آموزشي در سطوح مختلف (به ويژه برنامه درسي=Course Planو طرح درس=lesson plan) رشته ها و مقاطع مختلف
 • ارتقا سطح مهارتهاي آموزشي و ارزشيابي اعضاء هيات علمي دانشگاه از طريق برگزاري كارگاه‌هاي مرتبط و ارائه مشاوره ‌هاي فردي و گروهي
 • ارائه مشاوره به دانشجويان در زمينه روش‌هاي نوين ياددهي و يادگيري، برنامه ريزي آموزشي و پژوهش هاي مرتبط
 • مشاركت در تدوين و بازبيني برنامه‌هاي آموزشي براي راه اندازي رشته‌هاي جديد در دانشگاه
 • پيگيري و هدايت روند تصويب و ارتقا برنامه ها و دوره هاي آموزشي در سطوح و مقاطع مختلف در دانشگاه
 • توسعه روشهاي نوين سنجش و ارزشيابي دانشجويان و ارائه مشاوره به اساتيد و گروه هاي آموزشي در اين مورد و برگزاري کارگاه
 • هدايت پروژه اعتبار بخشي برنامه هاي آموزشي (مورد تاكيد وزارت متبوع) و مشاركت در تدوين و اجراي فرآيند ارزشيابي دروني و بيروني
 • نجام مطالعات كاربردي در زمينه ارتقا و توسعه روشهاي نوين آموزش و ارزشيابي و موضوعات كاربردي در آموزش نظير تئوريهاي نوين يادگيري- مهارت هاي ارتباطي- نياز سنجي آموزشي و . . .
 • همچنين از وظايف خطير مركز توسعه به منظور تقويت مهارتهاي برنامه ريزي درسي و بهبود كيفيت مواد ياددهي، يادگيري، ارزيابي يادگيري دانشجويان و كارآيي آموزش مي باشد كه اين وظايف از طريق كميته برنامه ريزي درسي و بازنگري دورس انجام مي گيرد. كه اهداف آن عبارتند از :
 • بهبود برنامه درسي
 • انطباق برنامه هاي درسي با نيازهاي جامعه
 • انطباق برنامه هاي درسي با وظايف آينده دانشجويان
واحد پژوهش در آموزش
 • سیاستگذاری در زمینه پژوهش در حوزه آموزش علوم پزشکی
 • تعیین اولویت های پژوهش در آموزش دانشگاه
 • تقویت رویکرد آموزش علوم پزشکی مبتنی بر شواهد
 • طراحی پژوهش های توسعه ای و محصول محور در حوزه آموزش علوم پزشکی
 • ترغیب و تشویق اعضاء هیئت علمی و دانشجویان جهت ارائه طرح های تحقیقاتی و پایان نامه در حوزه آموزش علوم پزشکی
 • جاری سازی گفتمان طرح تحول و نوآوری در تحقیقات حوزه آموزش علوم پزشکی
 • ایجاد و توسعه ارتباط با مراکز تحقیقات آموزش پزشکی داخلی و خارجی
 • بررسی و تصویب طرح های پژوهش در آموزش
 • ارائه مشاوره در زمینه طرح های پژوهش در آموزش و کاربست آنها
 • ارائه برنامه های نوآورانه با هدف تقویت فرهنگ پژوهش در آموزش
 • ساماندهی پایگاه های داده و منابع در حوزه آموزش علوم پزشکی
واحد آموزش اساتید
 • برنامه ریزی مناسب جهت انجام نیازسنجی بلند مدت و کوتاه مدت کارگاه‌های آموزشی
 • برنامه ریزی کارگاه های توانمندسازی برحسب نیاز اساتید
 • هماهنگی با مدیر مرکز در راستای  ارائه عناوین کارگاه های پیشنهادی در هر شش ماه و ارتقا کیفیت کارگاهها
 • هماهنگی با مدیر مرکز در راستای  ارتقا فرایند ثبت نام، اجرا و ارزشیابی کارگاه های توانمندسازی
 • هماهنگی با مسئولین توسعه آموزش پزشکی دانشکده ها جهت برگزاری کارگاه های موردی در دانشکده ها
 • نظارت بر امور مربوط به برگزاری کارگاههای آموزشی
 • نظارت برنحوه انجام حضور و غیاب، ارزشیابی و صدورگواهی کارگاه‌ها
 • بررسی نتایج  ارزشیابی کارگاه­ها و ارتقا سطح کارگاه ها
کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشگاه
 • آگاه سازی، تشویق و جذب دانشجویان جهت مشارکت در فعالیت های توسعه آموزشی
 • بستر سازی در جهت توانمندسازی دانشجویان علوم پزشکی در زمینه آموزش علوم پزشکی
 • برقراری ارتباط، اطلاع رسانی و بستر سازی جهت تعامل و تبادل تجارب دانشجویی در حوزه آموزش علوم پزشکی
 • خودارزیابی و مشارکت در ارزشیابی های کمیته های دانشجویی
 • به روز نگه داشتن صفحه کمیته دانشجویی در وب سایت مرکز مطالعات دانشگاه و مستندسازی و تهیه آرشیو فعالیتهای کمیته دانشجویی
 • همکاری و مشارکت در فعالیتهای مرکز مطالعات دانشگاه در زمینه برنامه ریزی درسی اعم از نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی
 • همکاری و مشارکت در فعالیتهای مرکز مطالعات دانشگاه در زمینه ارزشیابی های فعالیتهای آموزشی
 • همکاری و مشارکت در فعالیتهای مرکز مطالعات دانشگاه در زمینه طراحی، اجرا و ارزشیابی های ایده های نوآورانه آموزشی و پژوهش در آموزش
 • بسترسازی برای آموزش دانشجویان در جهت مستندسازی فرایندهای آموزشی و تبدیل ایده به محصول کاربردی
 • جلب حمایت از ارائه نتایج پژوهش ها و طرحهای نوآورانه آموزشی دانشجویان در همایش ها و مجامع ملی و بین المللی از طریق هماهنگی با مدیریت مرکز مطالعات دانشگاه
 • تألیف و ترجمه کتب مرتبط با آموزش علوم پزشکی برای دانشجویان با مدیریت مرکز مطالعات دانشگاه
واحد ارزشیابی
 • مدیریت،هدایت و نظارت بر ارزشیابی درونی و بیرونی مراکز آموزشی ، پژوهشی درمانی
 • مدیریت ، هدایت و نظارت بر ارزشیابی درونی و بیرونی مؤسسات آموزشی
 • نظارت و هدایت و ارزشیابی عملکرد اعضاء هیئت علمی
 • نظارت بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان
 • ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی فراگیران و فرایندهای آموزشی
 • نظارت بر کیفیت روشهای ارزشیابی گروههای آموزشی
 • برنامه ریزی جهت چگونگی ارزشیابی روش تدریس داوطلبین در فرایند جذب اعضاء هیئت علمی جدید
 • نظارت و هدایت و ارزشیابی برنامه های آموزشی دانشگاه
 • نظارت و هدایت و ارزشیابی فرایندهای آموزشی دانشگاه
واحد دانش پژوهی
 • ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻮﻳﺘﻬﺎي آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه در زﻣﻴﻨﻪ داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﻲ
 • بررﺳﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و اراﻳﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﻲ در ﺧﺼﻮص راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮش و ارﺗﻘﺎي داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﻲ آﻣﻮزﺷﻲ در داﻧﺸﮕﺎه
 • اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ و آﻣﻮزش در زﻣﻴﻨﻪ داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﻲ در ﺳﻄﺢ داﻧﺸﮕﺎه
 • مدیریت سامانه فعالیتهای ﻧﻮآوراﻧﻪ
 • اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ، ﻣﺸﺎوره و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻧﻮآوراﻧﻪ در ﺳﻄﺢ داﻧﺸﮕﺎه
 • اﻋﻼم وﺻﻮ ل و ﺛﺒﺖ اوﻟﻴﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺪه ﻫﺎي ﻧﻮآوراﻧﻪ (ﭘﺮوﭘﻮزاﻟﻬﺎي ﻧﻮآوراﻧﻪ)
 • ﻣﻌﺮﻓﻲ و پیشنهاد ﭘﺮوﭘﻮزاﻟﻬﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺮاي  اﻋﻄﺎي ﮔﺮاﻧﺖ آﻣﻮزﺷﻲ (در ﻣﺮاﻛﺰ ذي ﺻﻼح)
 • تعیین مشاور آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ متقاضی
 • اﻋﻼم وﺻﻮل و ﺛﺒﺖ اوﻟﻴﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﺷﻮاﻫﺪ داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﻲ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻧﻮآوراﻧﻪ
 • تعیین و ارﺳﺎل ﻃﺮﺣﻬﺎي درﺧﻮاﺳﺖ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻧﻮآوراﻧﻪ ﺑﻪ داوران ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
 • جمع بندی ارزﻳﺎﺑﻲ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﻲ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ
 • درﻳﺎﻓﺖ اﻋﺘﺮاﺿﺎت و اﻋﻼم ﻧﺘﻴﺠﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺠﺪد در ﻛﻤﻴﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ
 • تعیین و اﻋﻼم ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ رﺗﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻧﻮآوراﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ در ﺳﻄﺢ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﻬﺖ ﺟﺸﻨﻮاره ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ
 • ارﺳﺎل ﻣﺪارك ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻛﺸﻮري (از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻧﻮآوراﻧﻪ) ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮارد ﻣﺸﻤﻮل داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﻲ ﻛﺸﻮري وﻳﺎ ﺑﻴﻦ  اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﺷﺮﻛﺖ در ﺟﺸﻨﻮاره ﻛﺸﻮري ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮي ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ
 • ارﺳﺎل ﻣﺪارك ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻛﺸﻮري ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮارد ﻣﺸﻤﻮل ﺑﺮرﺳﻲ اﻋﺘﺮاض ﻛﻤﻴﺘﻪ در  داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﻲ
 • برگزاري ﺟﻠﺴﺎت ﻛﻤﻴﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﻣﺪﻋﻮﻳﻦ
 • ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺟﻠﺴﺎت، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻮرت داﻧﺸﮕﺎه در ﺑﺨﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﻲ
 • اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻧﻮآوراﻧﻪ در ﺳﻄﺢ داﻧﺸﮕﺎه
واحد آموزش پاسخگو
 • ایجاد مراکز بهداشتی درمانی آموزشی جهت فیلد آموزش در عرصه کارآموزان و کارورزان و دستیاران گروه پزشکی خانواده
 • برگزاری جلسه مشترک با نمایندگان معاونت بهداشتي و شبکه بهداشت مشهد جهت تعیین مراکز بهداشتی مجری طرح و برآورد هزینه های احتمالی
 • برگزاری جلسه با مدیران گروه­های درگیر اجرای طرح جهت هماهنگي حضور دانشجو در مراکز بهداشتی و درمانی
 • تهیه دستورالعمل اجرایی برنامه و ابلاغ آن به گروه­های آموزشی و ارسال به شبکه بهداشت مشهد
 • تهيه طرح دوره و طرح درس هاي آموزش در عرصه
 • تهیه دفترچه گزارش کار (LOG Book) جهت رزیدنت ها
واحد استعدادهای درخشان
 • شناسایی و ثبت رتبه های کشوری زیر 500 در کنکور سراسری
 • شناسایی و ثبت 5/2 درصد برتر در آزمونهای جامع علوم پایه و پیش کارورزی
 • شناسایی و ثبت رتبه های اول تا سوم در المپیادهای دانش آموزی، جشنواره خوارزمی و ...
 • شناسایی و ثبت دانشجویان پژوهشگر برجسته
 • شناسایی و ثبت دانشجویان نمونه کشوری
 • شناسایی و ثبت دانشجویان دارای اختراع
 • شناسایی و ثبت رتبه های برتر در آزمونهای تحصیلات تکمیلی
 • شناسایی و ثبت ده درصد برتر در بین دانشجویان هم ورودی
 • شناسایی و ثبت رتبه های اول تا سوم انفرادی در المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی
 • پیگیری درخواست دانشجو مبنی بر تحصیل در دوره MBA
 • پیگیری درخواست دانشجو مبنی بر تحصیل در دوره MPH و یا کارشناسی ارشد مجازی
 • برگزاری کلاسهای آموزشی ویژه زبان انگلیسی
 • برگزاری کارگاههای آموزشی بر اساس نیاز سنجی از دانشجویان
 • پرداخت هزینه به دانشجویان جهت شرکت در کنفرانس داخلی
 • پرداخت هزینه به دانشجویان جهت شرکت در کنفرانس خارجی
 • معرفی دانشجویان واجد شرایط به اداره طرح نیروی انسانی
 • برگزاری همایش آشنایی با المپیاد و اطلاع رسانی به دانشجویان
 • اعلام فراخوان و ثبت نام از دانشجویان متقاضی
 • تشکیل گروههای آموزشی و صدور ابلاغ جهت اساتید مسوول در هر حیطه
 • تشکیل کلاسهای آموزشی حضوری و مجازی
 • اطلاع رسانی دستورالعمل های وزارت به دانشگاههای زیر مجموعه قطب 9
 • تشکیل کارگاههای حضوری و جلسات وبینار جهت دانشجویان زیر مجموعه قطب 9
 • برگزاری آزمون
 • اطلاع رسانی جهت ثبت نام در سامانه ثریا
 • اعلام اسامی مشمولین و اطلاع رسانی جهت استفاده از تسهیلات
 • اطلاع رسانی جهت بستن به موقع قرارداد نیم سال اول و دوم تحصیلی و معرفی اساتید(راتبه، پژوهش یاری، آموزش یاری، فن یاری)
 • بستن قراردادهای نیم سال اول و دوم تحصیلی
 • دریافت تاییدیه گزارش کار قراردادها در نیم سال اول و دوم
 • استعلام از اداره آموزش جهت وضعیت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری
 • برگزاری کارگاه با همکاری بنیاد ملی نخبگان بر اساس نیاز سنجی دانشجویان
 • تسهیلات فرصت مطالعاتی داخلی و خارجی جهت دانشجویان مشمول
 • اطلاع رسانی تسهیلات ویژه مشمولین نظام وظیفه و پایان نامه
 • پیگیری سایر جوایز درخواستی در سامانه سینا
واحد آموزش مجازی

واحد آموزش مجازی

تولید محتوا

1- تولید و بروزرسانی دروس مجازی در حوزه آموزش دانشجویی براساس استاندارد SCORM با کیفیت HD و استفاده از فناوری پرده سبز در فیلم های آموزشی منتخب و بارگزاری در سامانه آموزش مجازی دانشگاه

 2- تولید و بروزرسانی دروس مجازی در حوزه آموزش مداوم براساس استاندارد SCORM و بارگزاری در سامانه کشوری آموزش مداوم

3- برگزاری کلاس مجازی همزمان در سامانه وبینار دانشگاه و ضبط کلاس برگزار شده

پشتیبانی

1- نگهداری، پشتیبانی و ارتقاء سرورهای آموزش مجازی با همکاری مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه

2- پشتیبانی سامانه آموزش مجازی با قابلیت برگزاری دوره های مجازی غیرهمزمان

3- پشتیبانی سامانه وبینار جهت برگزاری کلاسهای مجازی همزمان

4- اتصال نرم افزاری سامانه جدید آموزش مجازی به سامانه وبینار جهت برگزاری کلاسها به صورت همزمان و غیرهمزمان

5- اعمال تغییرات و رفع نواقص و خطاهای احتمالی در محتوای تولید شده در اسرع وقت

6- پشتیبانی کاربران سامانه های آموزش مجازی دانشجویی و مداوم از طریق پاسخگویی تلفنی و رایانامه

آموزش

      1- برگزاری کارگاه آموزشی تولید محتوای الکترونیکی بر اساس استاندارد SCORM و سامانه آموزشی دانشگاه

2- برگزاری کارگاه آموزشی استفاده از وبینار برای واحد های متقاضی

برگزاری جلسات مجازی

برگزاری جلسات مراکز و واحد های معاونت آموزشی دانشگاه با رابطین شهرستان­ها از طریق سامانه وبینار (برگزاری جلسات با کیفیت HD و . . .

قطب علمی تکنولوژی آموزش در علوم پزشکی
 • پذیرش؛ ارزیابی و حمایت از ایده ها، طرحهای اجرایی و محصولات تولید شده در زمینه تکنولوژی آموزشی
 • معرفی و گسترش تکنولوژیهای نوین آموزشی در سطح کشور
 • معرفی و گسترش تولیدات ملی مرتبط با تکنولوژی آموزشی در سطح کشور
 • معرفی و ارتباط نخبگان مرتبط برای ارتقا محصولات و تبدیل ایده ها به عمل در زمینه های مرتبط
 • تولید و اجرای کارگاه های تکنولوژی آموزشی برای اعضاء هیأت علمی و دانشجویان به صورت حضوری و غیر حضوری
 • طراحی و ارائه محصولات آموزشی در سطح ملی
 • طراحی و معرفی دوره های آموزشی مرتبط در سطح کشور
 • تجهیز آزمایشگاه تکنولوژی آموزشی برای حمایت پژوهش های مرتبط
 • طراحی و ارائه راهنماهای کاربردی در زمینه تکنولوژیهای آموزشی
 • حمایت از شرکتهای تولیدی در زمینه تکنولوژیهای آموزشی
 • تولید و حمایت از تولید فیلم های آموزشی
واحد مرکز مهارتهای بالینی
 • نظارت بر اجرای مقررات جهت استفاده بهینه از این مرکز در راستای آموزش بهتر
 • ارائه گزارش کار مرکز مهارتهای بالینی در پایان ترم به معاونت آموزشی دانشکده ها
 • انجام پژ وهش ها مرتبط با یادگیری مهارتها
 • ارتقاء شیوه های ارزشیا بی در این مرکز
 • تایید لیست خرید تجهیزات ، مانکن های آموزشی جدید وسعی در ارتقاء واحد در کلیه زمینه
 • برگزاری کلاس‌های مهارت‌های بالینی برای دانشجویان پزشکی مرتبط با بخش هایی از قبیل زنان و زایمان، اورلوژی، اطفال، داخلی، طب اروژانس، گوش حلق بینی، قلب، جراحی دانشجویان اتاق عمل، بیهوشی، فوریت ها، پرستاری، دندانپزشکی، داروسازی، پردیس خود گردان؛ آماده کردن کلیه تجهیزات مورد نیاز هر کارگاه قبل از شروع کلاس.
 • تهیه فهرست حضور و غیاب و کنترل دقیق حضور دانشجویان در تمامی کلاسهای آموزشی و ارائه آن
 • هماهنگی و همکاری در برگزاری آزمون‌های صلاحیت بالینی برای فراغت از تحصیل دانشجویان پزشکی و آزمون‌های سایر دانشجویان مهارتهای بالینی.
 • تحویل اقلام و تجهیزات مرکز به نماینده مراکز درمانی دانشگاه جهت آموزش ضمن خدمت کارکنان و تلاش جهت نگهداری و مراقبت از امکانات مرکز.
 • همکاری با مدرسین در آموزش مهارتهای بالینی به دانشجویان و استفاده از مولاژها، و برگزاری برخی کلاسهای آموزشی جهت استفاده دانشجویان.
 • برنامه ریزی و هماهنگی جهت برگزاری کارگاه‌های آموزشی در مرکز، با رابط آموزش و پیگیری مسائل آموزشی مرکز.
 • برآورد اقلام مصرفی مرکز قبل از شروع ترم تحصیلی و پیگیری جهت خرید آن، جهت استفاده دانشجویان در کلاس‌ها.
 • هماهنگی برنامه های آموزش کلیه دانشکده ها قبل از شروع ترم تحصیلی. یا در طول ترم تحصیلی.
 • آموزش جهت استفاده صحیح از مانکن‌ها و رسیدگی و کنترل وضعیت مانکن‌ها و تجهیزات آموزشی.
 • هماهنگی لازم و پیگیری جهت خرید کلیه اقلام و تجهیزات پزشکی و غیرپزشکی.
 • هماهنگی با شرکت‌ها جهت نصب و راه اندازی مانکن ها و تعمیرات آنها.
 • تهیه و ارائه فهرست نیازمندی‌های مرکز و ارائه بازخورد
 • تهیه و گردآوری فیلم و CDهای آموزشی جهت استفاده دانشجویان.
 • نظارت و راهنمایی دانشجویان به هنگام تمرین مهارتهای بالینی.
 • مراقبت و نگهداری دقیق مولاژها