واحد آموزش اساتید
معرفی واحد

از جمله اهداف مراکز مطالعات توسعه آموزش پزشکی در دانشگاه‌ها، تدوين برنامه‌هايي براي حفظ و ارتقا توانايي هاي آموزشي اساتيد دانشگا‌ه‌ها مي‌باشد. واحد آموزش اساتید مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه در راستای شرح وظایف مراکز توسعه دانشگاهها و با توجه به دستورالعمل اجرايي آيين نامه طرح دانش افزايي و توانمندسازي اعضاي هيأت علمي موسسات آموزشي و پژوهشي، متولي برگزاري دوره هاي آموزشی توانمندسازی اساتید مي باشد.

دوره های توانمندسازی بر اساس  نیازسنجی آموزشی که با روشهای مختلف و به صورت مداوم از دانشکده ها و اعضای هیأت علمی انجام می شود طراحی و اجرا می گردد. نظر به تحولات سريع در حوزه آموزش پزشکی، برنامه کارگاه­های آموزشی در هر سطح قابل انعطاف می باشد و بر حسب نياز و شرايط، بازنگري می­شود.

اهداف کلی
اهداف کلی :
 • ارتقا کمی و کیفی کارگاههای توانمندسازی اساتید
 • افزایش مشارکت اساتید در اجرا و شرکت در کارگاههای توانمندسازی اساتید
 • ارزشیابی کارگاهها بعد از کارگاه به منظور بررسی میزان اثربخشی کارگاهها بر عملکرد اساتید
 
فرآیند گردش کار در واحد
 
 • تعيين عناوين كارگاه هاي آموزشي بر حسب نيازهاي آموزشي اعلام شده و سياست هاي در نظر گرفته شده در راستاي توانمندي علمي اساتيد
 •  اخذ مجوز اجراي كارگاه
 •  برنامه ريزي و تعيين زمان و مكان و تداركات و دعوت از مدرسين توانمند جهت ارائه مباحث در كارگاه
 •  دعوت از اساتيد جهت شركت در كارگاه
 •  اطلاع رسانی برگزاری کارگاه از طریق سایت و ایمیل و ثبت نام از متقاضیان، اجرای کارگاه
 • هماهنگی با کارشناس سالن و سمعی بصری برای رزرو سالن و انجام نامه نگاری مربوطه
 •  برگزاری کارگاه، انجام حضور و غیاب، پیش آزمون و پس آزمون و نظرسنجی از شرکت کنندگان
 •  ارزیابی کارگاه ها از طریق فرم ارزشیابی و صدور گواهی شرکت کنندگان و تحویل آن به متقاضیان
کارگاه های آموزشی

همکاران واحد

دکتر نازیلا زرقی - مسوول واحد آموزش اساتید
دکتر نازیلا زرقی - مسوول واحد آموزش اساتید

تلفن (051) : 38461816

ایمیل : ZarghiN@mums.ac.ir
فاطمه پوراسماعیل سیوکی
فاطمه پوراسماعیل سیوکی - کارشناس واحد آموزش اساتید

تلفن (051) : 38461816

ایمیل : PouresmailF1@mums.ac.ir