همکاری با EDC

به صفحه همکاری با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی خوش آمدید.

شما می توانید از طریق دکمه " ثبت همکاری با EDC(خوداظهاری)" کلیه همکاری های که با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی انجام داده اید را وارد نمایید.
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی به صورت سالیانه با بررسی موارد ثبت شده، گواهی ها را صادر می نماید.
برای مشاهده موارد ثبت شده همکاری خود می توانید از طریق دکمه "مشاهده موارد ثبت شده(خوداظهاری)" اقدام نمایید.
چنانچه موارد ضروری برای ارائه گواهی بود، می توانید از طریق "درخواست گواهی(اضطراری)" اقدام نمایید.