دکتر علی عمادزاده

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
تلفن: 38420305
ایمیل: emadzadea@mums.ac.ir
ارتباط با مدیر و رهگیری پاسخ

دکتر رضا پروانه

معاون اجرایی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
تلفن: 38420305
ایمیل: parvaneha@mums.ac.ir
ارتباط با معاون اجرایی و رهگیری پاسخ

فاطمه پوراسماعیل

مسئول دفتر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
تلفن: 38420305
ایمیل: PouresmailF1@mums.ac.ir

مسئولین اداره ها


دکتر رضا اسدی
مسئول مرکز آموزش مجازی

تلفن: 38580464
ایمیل: AsadiR@mums.ac.ir
ارتباط با مسئول و رهگیری پاسخ

دکتر مینا اکبری راد
مسئول کمیته دانشجویی

تلفن: 3461816
ایمیل: AkbariRadM@mums.ac.ir
ارتباط با مسئول و رهگیری پاسخ

دکتر میترا حسانی
مسئول واحد استعدادهای درخشان

تلفن: 38451536
ایمیل: HassaniM1@mums.ac.ir
ارتباط با مسئول و رهگیری پاسخ

دکتر مجید خادم رضائیان
مسئول واحد پژوهش در آموزش
دبیر اجرایی مجله افق
تلفن: 38433528
ایمیل: khademrm@mums.ac.ir
ارتباط با مسئول و رهگیری پاسخ

دکتر نازیلا زرقی
مسئول واحد توانمندسازی اساتید

تلفن: 38433528
ایمیل: ZarghiN@mums.ac.ir
ارتباط با مسئول و رهگیری پاسخ

دکتر آزاده ساکی
مسئول واحد برنامه ریزی

تلفن: 38461816
ایمیل:SakiA@mums.ac.ir
ارتباط با مسئول و رهگیری پاسخ

دکتر صغری مهری
مسئول واحد ارزشیابی

تلفن: 38433528
ایمیل: mehris@mums.ac.ir
ارتباط با مسئول و رهگیری پاسخ

دکتر ویدا وکیلی
مسئول قطب تکنولوژی آموزشی در پزشکی

تلفن: 38583953
ایمیل: VakiliV@mums.ac.ir
ارتباط با مسئول و رهگیری پاسخ


دکتر شکوفه اعلایی
مسئول واحد بازی سازی

تلفن: 38583953
ایمیل: AalaeiSh@mums.ac.ir
ارتباط با مسئول و رهگیری پاسخ
کارشناسان

تکتم عرفانی
تلفن: 38461816
ایمیل: ErfaniT1@mums.ac.irمعصومه محمدحسین زاده
تلفن: 38451536
ایمیل: HoseinzadehM3@mums.ac.irحسنعلی زاهدمقدم
تلفن:38451522
ایمیل: ZahedMHA1@mums.ac.irحسینعلی نامدار
تلفن:38451522
ایمیل: NamdarH1@mums.ac.ir
دکتر مریم نادرزاده
تلفن:38451516
ایمیل: NaderzadeGM1@mums.ac.ir
میترا سروش
تلفن: 38451536
ایمیل: SoroushM1@mums.ac.ir

مهندس وحیده ذوالفقاری
تلفن: 38433528
ایمیل: zolfaghariv1@mums.ac.ir


نیره هوشیار

تلفن:38451536
ایمیل: HoushyarN1@mums.ac.ir
اکرم مقدسی
تلفن: 38420305
ایمیل: MoghaddasiA2@mums.ac.ir
شکوفه مسعودی
تلفن:38451522
ایمیل: MasoudiSH1@mums.ac.irمهندس امیر محمدزاده
تلفن:38583953
ایمیل: MohammadzadehA3@mums.ac.ir
مهندس سمانه ربانی زارعی
تلفن: 38580465
ایمیل: rabbanizs3@mums.ac.ir

مهندس علی رحمانی
تلفن: 38580465
ایمیل: rahmania6@mums.ac.ir


محمد علی فرشچی
تلفن: 38580465
ایمیل: farshchitm1@mums.ac.ir

مهندس امیر اصلاحچی
تلفن:38583953
ایمیل: eslahchifa2@mums.ac.ir

مهندس مهتاب بخارائی
تلفن: 38580465
ایمیل: bokharaeimh2@mums.ac.ir

دکتر سمیه رجب زاده
تلفن: 38580465
ایمیل: RajabzadehS2@mums.ac.ir

محمد علی فرشچی
تلفن: 38580465
ایمیل: ghoulipurcs2@mums.ac.ir