ارتباط با مسئولین واحدهای EDC


دکتر علی عمادزاده

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
تلفن: 38420305
ایمیل: emadzadea@mums.ac.ir
ارتباط با مدیر و رهگیری پاسخ

دکتر رضا پروانه

معاون اجرایی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
تلفن: 38420305
ایمیل: parvaneha@mums.ac.ir
ارتباط با معاون اجرایی و رهگیری پاسخ

مسئولین اداره ها


دکتر رضا اسدی
مسئول مرکز آموزش مجازی

تلفن: 38580464
ایمیل: AsadiR@mums.ac.ir
ارتباط با مسئول و رهگیری پاسخدکتر مینا اکبری راد
مسئول کمیته دانشجویی

تلفن: 3461816
ایمیل: AkbariRadM@mums.ac.ir
ارتباط با مسئول و رهگیری پاسخدکتر میترا حسانی
مسئول واحد استعدادهای درخشان

تلفن: 38451536
ایمیل: HassaniM1@mums.ac.ir
ارتباط با مسئول و رهگیری پاسخ

دکتر مجید خادم رضائیان
مسئول واحد پژوهش در آموزش
دبیر اجرایی مجله افق
تلفن: 38433528
ایمیل: khademrm@mums.ac.ir
ارتباط با مسئول و رهگیری پاسخ

دکتر نازیلا زرقی
مسئول واحد توانمندسازی اساتید

تلفن: 38433528
ایمیل: ZarghiN@mums.ac.ir
ارتباط با مسئول و رهگیری پاسخ

دکتر مجتبی ابریشمی
مسئول واحد برنامه ریزی

تلفن: 38461816
ایمیل:AbrishamiMO@mums.ac.ir
ارتباط با مسئول و رهگیری پاسخ

دکتر صغری مهری
مسئول واحد ارزشیابی

تلفن: 38433528
ایمیل: mehris@mums.ac.ir
ارتباط با مسئول و رهگیری پاسخ

دکتر ویدا وکیلی
مسئول قطب تکنولوژی آموزشی در پزشکی

تلفن: 38583953
ایمیل: VakiliV@mums.ac.ir
ارتباط با مسئول و رهگیری پاسخ

دکتر شکوفه اعلایی
مسئول واحد بازی سازی

تلفن: 38583953
ایمیل: AalaeiSh@mums.ac.ir
ارتباط با مسئول و رهگیری پاسخدکتر الهام پیش بین
مسئول اعتباربخشی
تلفن: 38583953
ایمیل: PishbinE@mums.ac.irارتباط با مسئول و رهگیری پاسخ