کارگاه دو روزه نحوه نگارش طرحهای پژوهش در آموزش و فرآیندنویسی طرحهای نوآورانه آموزشی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

کارگاه دو روزه نحوه نگارش طرحهای پژوهش در آموزش و فرآیندنویسی طرحهای نوآورانه آموزشی