جلسه مشترک معاونین پژوهشی و آموزشی دانشکده های تابعه در خصوص طرح و پایان نامه های پژوهش در آموزش

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

انجام پژوهش در حوزه آموزش علوم پزشکی برای هر عضو هیأت علمی و دانش آموختگان آموزش علوم  پزشکی ضرورت دارد تا در کنار سایر نقش ها و کارکردهای ایشان (آموزشی ، اجرایی ، درمانی و ...)  جزء فعالیت ها و کارکردهای کلیدی مد نظر قرار گیرد به همین منظور واحد پژوهش در آموزش مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي در جهت توسعه و ترویج روحیه پژوهشی در آموزش جلسه مشترکی با حضور مدیر محترم توسعه ارزیابی تحقیقات دانشگاه، مدیر محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی و معاونین محترم آموزشی و پژوهشی دانشکده های هفت گانه (پزشکی ، دندانپزشکی ، داروسازی ، علوم پیراپزشکی ، پرستاری و مامائی، بهداشت و طب ایرانی و مکمل) روز دوشنبه مورخ 28/ 4/ 1400 برگزار نمود.

در جلسه مذکور تاکید شد از آنجائیکه پژوهش در بعد دانشجویی اصلی ترین نمود خود را در پایان نامه نمایان ساخته و پایان نامه ها بخشی مهمی از فعالیت های همزمان آموزشی/ پژوهشی دوره تحصیل دانشجویان می باشد از اعضای هیات علمی و دانشجویان مستعد و علاقمند به مسایل آموزش در جهت انجام پژوهشهاي لازم در حوزه آموزش با هدف بر طرف كردن مشكلات و تعيين نيازهاي آموزش دانشگاه سیاست های حمایت گرایانه اتخاذ شود.

واحد پژوهش در آموزش در اقدامی نوین با درخواست از دانشکده های تابعه و مدیریت های مختلف حوزه معاونت آموزشی دانشگاه در خصوص ارسال حداقل سه مورد از مسائلی که نیازمند تولید شواهد علمی برای اتخاذ بهترین تصمیم سیاستی می باشند،  سعی نموده است با  ترغیب و تشویق اعضای هیات علمی و دانشجویان و ایجاد شبکه همکاری بین اعضای هیات علمی و مسئولین اجرایی دانشگاه با سوق دادن پایان نامه های پژوهش در آموزش در جهت رفع مسایل آموزشی دانشکده ها/ دانشگاه گام موثری در این زمینه بر دارد.